Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2003/12773 Esas, 2003/15882 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
İİK.'nun 114.maddesine göre ilanın şekli hakkında icra müdürlüğünün takdir hakkı var ise de; işbu takdir hakkının tarafların menfaatlerine, olaya en uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi, ihalenin feshi sebebidir.
(Karar Tarihi : 03.07.2003)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve alıcı vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Alıcı R____ vekilinin vekaletnamesindeki yetkiye dayalı olarak temyizden feragat ettiğinden adı geçene ait temyiz dilekçesinin reddine,

2-Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
İİK.nun 114.maddesinde ilanın şeklinin icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatlerine en uygun şekilde tayin edilmesi öngörülmüştür. İcra müdürünün sözü edilen takdir hakkını olaya uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının ihalenin feshi istendiğinde mercii hakimliğince ve Yargıtay'ca denetlenmesi gereklidir. Somut olayda muhammen bedeli 15.000.000.000 TL olan 2 oda 1 salondan ibaret dairenin satışı için mutlaka tirajı en yüksek 5 gazeteden birisinde ilan yapılması, satışı yapılan taşınmazın özellikleri nazara alındığında zorunlu değildir. Gazete ilanının Türkiye'de münteşir gazetelerden birisi olan C____ Gazetesinde yapılması yeterlidir. İcra müdürünün takdir yetkisini ilgililerin menfaati ve taşınmazın özelliklerini nazara almayarak açıklanan şekilde kullanması doğru değildir. Nitekim alacaklı ihaleden önce bu hususta da şikayette bulunmuş ise de, şikayetin merciin kesin kararı ile reddedildiği görülmektedir. İhale öncesi işlemlere dair kesin nitelikteki mercii kararlarının ihalenin feshi davası sırasında Yargıtay'ca denetlenmesi süreklilik arzeden uygulamalar gereğidir. Başkaca ihalenin feshi nedenleri bulunmamasına rağmen merciice somut olaya uygun şekilde takdir yetkisini kullanmayan icra müdürü kararına itibar edilerek yazılı gerekçeyle sadece gazete ilanının yetersizliğinden bahisle ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 03.07.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 114 :(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./27. md.) Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.

İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./27. md.) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.

(Ek fıkra: 18/02/1965 - 538/57 md.) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 6352 S.K.-02.07.2012/m.24) "Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır"

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.24) "Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur."

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.24) "Satışa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.” 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 03-03-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01798105 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.