Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

GelirVK. Mükerrer 80

     
 
193 S.lı Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 80
DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI
(Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.; Yeniden düzenlenen madde: 07/01/2003 - 4783 S.K./4. md.)

       Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

       1. (Değişik bend: 09/04/2003 - 4842 S.K./8. md.; Değişik bend: 30/12/2004 - 5281 S.K./27.mad) *1* *2* İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

       2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

       3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

       4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

       5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

       6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde * elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).

       Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

       (Değişik fıkra: 30/12/2004 - 5281 S.K./27.mad) *1* *2* Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

       Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.
 1  Türkçe    (Madde son güncelleme Dr. Özge Yücel, 03-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

GelirVK. Mükerrer 80 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

GelirVK. Mükerrer 80 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

GelirVK. Mükerrer 80 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

GelirVK. Mükerrer 80 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

GelirVK. Mükerrer 80 Türkçeleştirme Önerileri

(Yürürlükten kaldırılan madde: 22.07.1998-4369 s.y./82.m.; yeniden düzenlenen madde: 07.01.2003-4783 s.y./4.m.) Aşağıda yazılı varlık ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazançlarıdır: 1. (Değişik bent: 09.04.2003-4842 s.y./8.m.; değişik bent: 30.12.2004-5281 s.y./27.m.) Karşılıksız olarak edinilenler ile tam yükümlü kurumların iyeliğinde olan ve iki yıldan çok süreyle elde tutulan pay belgitleri dışında taşınır değerlerin ya da diğer anamal piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar; 2. 70. maddenin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı hakların (buluş belgeleri dışında) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar; 3. Yapıttan doğan hakların ve buluş belgelerinin iyesi olan yazarlar, buluşçular ve bu kişilerin yasal kalıtçıları dışında kalan kimselerce elden çıkarılmasından doğan kazançlar; 4. Ortaklık haklarının ya da paylarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar; 5. Etkinliği durdurulan bir işletmenin bir bölümünün ya da tümünün elden çıkarılmasından doğan kazançlar; 6. Edinme biçimi ne olursa olsun (karşılıksız olarak edinilenler dışında) 70. maddenin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı varlık (gerçek yöntemde vergilendirilen çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları taşınmazlar içinde) ve hakların, edinme tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar. (Kooperatiflerin ortaklarına bu konumları dolayısıyla özgüledikleri taşınmazları özgüleme tar...
(Şerh No: 2619 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-12-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02494311 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.