Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

DMK. MADDE 152

     
 
657 S.lı Devlet Memurları Kanunu MADDE 152
ZAM VE TAZMİNATLAR
(Mülga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.;Ek madde: 31/07/1970 - 1327/71 md.; Değişik madde: 23/02/1995 - KHK-547/5 md.; Değişiklik: 04/07/2001 - KHK. 631/14. md.)

       I - Zamlar

       a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,

       b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,

       c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,

       d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı,

       Ödenir.

       II- Tazminatlar: (Değişik: 20/03/1997 - KHK - 570/9 md.)

       Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının,

       A - ÖZEL HİZMET TAZMİNATI:

       a) Genel İdare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden;

       1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için %345'ine,

       2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için %100'üne,

       3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için %80'ine,

       4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için %70'ine,

       5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için %60'ına,

       b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

       1. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için %215'ine,

       2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için %145'ine,

       3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için %100'üne,

       4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72'sine,

       5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %60'ına

       Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

       Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada Öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.

       c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

       1. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları için % 168'ine ;

       Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca %30'una,

       Ancak bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının %10'unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)

       2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için %100'üne,

       3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72'sine, Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

       Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.

       (Ek paragraf: 21/03/2006-5473 S.K./3.mad) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.

       d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %135'ine,

       e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %230'una,

       f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi yardımcıları ,Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri, ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları için %210'una,

       g) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile ,Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernek ler Denetçi Yardımcıları, (Değişik ibare : 16/05/2006-5502 S.K./42. mad) Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %195'ine,

       h) Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzma nları, Dış Ticaret Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, (Ek ibare: 29/05/2009-5902 S.K./25.mad) Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları , Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal Güvenl ik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları , Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Sosyal Yardım Uzmanları ve bunların yardımcıları ,(f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler için %130'una,

       i) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Malî Hizmetler Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları *3* , Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları , Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.T. Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, (Ek ibare: 05/11/2008-5809 S.K./67.mad) Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, *2* Tapu ve Kadastro Denetmenleri ile bunların Yardımcıları için %120'sine,

       j) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların yardımcıları için %100'üne,

       k) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları ve bunların Yardımcıları için %75'ine,

       l) Dışişleri Meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil);

       1. 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için %140'ına,

       2. 3-6'ncı derecelerden aylık alanlar için %125'ine,

       3. 7-9 uncu derecelerden aylık alanlar için %105'ine,

       m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için %345'ine,

       B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI

       Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil ilköğretim Müfettişleri hariç olmak üzere)

       a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için %100'üne,

       b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için %95'ine,

       c) Diğer derecelerden aylık alanlar için %85'ine,

       (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

       a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,

       b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,

       Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;

       a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için %15'ine,

       b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için %10'una,

       C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI

       a) İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü ve mesleğiyle ilgili yükseköğrenim mezunu olup "vaiz" kadrosuna atananlar için % 165'ine ;

       b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

       1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 80'ine ,

       2. İmam Hatip Lisesi mezunları için % 78'ine ,

       3. Diğerleri için % 74'üne ,

       c) (Ek bend: 21/03/2006-5473 S.K./3.mad) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 25'ine,

       D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI

       A) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

       1. Emniyet Genel Müdürü için %335'ine,

       2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

       - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %285'ine ,

       - Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için %265'ine,

       - Diğerleri için %215'ine,

       3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %195'ine,

       4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %185'ine,

       5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %175'ine,

       6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %151'ine,

       7. Başkomiser kadrolarına atananlar için %138'ine,

       8. Komiser kadrolarına atananlar için %131'ine,

       9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için %126'sına,

       10. Diğerlerinden;

       - 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 118'ine,

       - 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için % 111'ine,

       - 8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için % 102'sine,

       11. ( Ek bent: 08/05/2007 - 5757 S.K/md.3) Çarşı ve Mahalle bekçileri için % 72'sine,

       12. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet müdürlüklerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca %5'ine,

       b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için % 72'sine ,

       E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

       Mülki idare amirliği sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

       a) Müsteşar için %345'ine,

       b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, (Ek ibare : 01/07/2006 - 5538 S.K/5.mad) İl Valileri ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) içi n %335 ine, *1*

       c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten Merkezde görevli Valiler için %330'una, *1*

       d) Merkezde görevli diğer Valiler için %290'ına,

       e) (Değişik bent : 01/07/2006 - 5540 S.K/5.mad) Diğerlerinden;

       - 1 inci dereceden aylık alanlar için % 290'ına,

       - 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280'ine,

       - 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260'ına,

       - Diğer derecelerden aylık alanlar için % 240'ına,

       - Kaymakam adayları için % 175'ine,

       - Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında görev yapanlar ile merkez valilerine ayrıca % 30'una,

       F) DENETİM TAZMİNATI

       Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;

       a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan:

       - Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için %10'una,

       - Diğerleri için %30'una

       b) (h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar için %20'sine,

       G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI

       Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil)görevli bu Kanuna tabi personelden;

       a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için %180'ine,

       b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için %56'sına,

       c) (a) ve (b) sıralarında sayılanlar dışında kalan hizmet sınıflarında bulunanlar için kendi hizmet sınıfları için öngörülen tazminatlara ek olarak ayrıca %22'sine,

       d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca %10'una,

       H) Bu kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan tazminatlardan yararlanmayan personelden;

       a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için %45'ine,

       b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için %50'sine, kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.

       Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olan ı ödenir. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı (C ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç) ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez.

       III- Ortak Hükümler:

       Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

       Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

       (Değişik fıkra: 06/07/1995 - KHK-562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

       a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

       b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

       c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

       hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

       Yurt dışına sürekli görevle görevlendirilenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir.

       Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler.

       Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.
 1  İçtihat    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 02-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

DMK. MADDE 152 İçtihatları

Belediye Müfettişlerine, ülke genelinde denetim yapan diğer müfettişlerden daha az özel hizmet ve denetim tazminatı oranı belirlenmesinde eşitlik ilkesine de aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kanun hükmünde kararnamenin iptaline ilişkin kısmının incelenmeksizin, Bakanlar Kurulu Kararına ve özlük haklarına yönelik kısmının ise esastan reddi usul ve hukuka uygundur.
(Şerh No: 9129 - Ekleyen: Ferit YÜZER - Tarih : 29-12-2010)

Bu Maddeye Not Girin

DMK. MADDE 152 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

DMK. MADDE 152 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

DMK. MADDE 152 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

DMK. MADDE 152 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03010297 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.