Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Belediye Cezalarına İlişkin 1608 Sayılı Yasa Değişti

Yazan : Av.M.Lamih Çelik [Yazarla İletişim]

Yazarın Notu
Beklenen mahalli idareler dergisinin şubat 2008 sayı 163 s.1-8 de yayınlanmıştır.

1608 Sayılı 1 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu TAMAMEN DEĞİŞTİ.

Av.M.Lamih ÇELİK
Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müd.V.

1.GİRİŞ

8 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile neredeyse uygulama olanağı kalmayan 1608 sayılı yasada değişiklikler yapılarak yeniden uygulanabilir hale getirilmiştir.Bu yapılırken kanunun adı da günümüze uygun hale getirilseydi daha uygun olurdu.2
Bu yazımızda Kabahatler kanunundan önce belediyenin en çok dayandığı kanun olan 1608 sayılı yasanın yeni halini ele alıp inceleyeceğiz.

2.YASANIN YENİ ŞEKLİ

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu’nun yeni metni3 şöyledir.

“MADDE 1- Belediye meclis ve encümenlerinin4 kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.
Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.”5

“MADDE 2- Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.”6

1608 sayılı yasanın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ek 1 ve ek 2 nci maddeleri 5728 sayılı yasanın 578.maddesinin (g) bendi ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

3.1608 Sayılı Yasanın 1.Maddesinin Uygulanması

a-Ceza verilecek durumlar

-Belediye meclisi ve encümeninin mevzuata dayalı verdikleri kararlara aykırı hareket edenlere;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesine göre “Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs,belediyenin,kanunlara dayanan kararlarına ve duyurularına uymakla…yükümlüdür.” 15.maddenin(b) fıkrasına göre “......yönetmelik çıkarmak,belediye yasakları koymak ve uygulamak…” belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer almaktadır.” 34/e maddesine göre encümenin kanunlarda öngörülen cezaları vermek görevi ve yetkisi bulunmaktadır.

Kişilere ceza verilebilmesi için öncelikle Belediye meclisi veya encümenin aldığı kararların uygun araçlarla halka duyurulmuş olması gerekir.

Belediye Meclisi ve encümeni belediye yasak ve emirlerini belirlerken kabahatler Kanunu’nun da zaten kabahat olarak belirlenmiş bulunan fiillere yer veremez. Ayrıca kabahatler kanunu 32.maddesinde yer alan 125 YTL idari para cezası miktarını belediye meclis kararıyla değiştiremez.

Örnek uygulamalar;3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesinin 4. fıkrasında; belediyelerin veya valiliklerin mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkili oldukları belirtilerek, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış yapıların da bu hükme tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak İmar Kanununda bu hükme uymayanlara bir ceza öngörülmemiştir. İmar Kanununun 21. maddesi uyarınca dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tespit eden bir belediye meclis kararı alarak uymayanlara kabahatler kanunu 32.maddesine göre para cezası verilebilir.

“Belediyelerin, belediye sınırı içinde bulunan içme sularının sağlık koşullarına uygun olarak korunmasını sağlamak ve bunun halka dağıtımını denetlemek görev ve yetkisi bulunmaktadır. Buna ilişkin emir ve yasaklamaları içeren çeşitli düzenlemeleri yapma yetkisi de belediyelerindir. “(Danıştay 8. D 11.10.1990 T. E. 1990/1375 K. 1990/1090)

831 sayılı yasaya göre içme suları kaynaklarında zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak ve hayvan bırakmak ve sulamak belediye meclisince yasaklanabilir. Belediye meclis kararında belirtilen yasaklara uymayanlara kabahatler kanunun 32.maddesine göre para cezası verilir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunun 2.maddesine göre 29 Ekim gününde özel –kamu tüm işyerlerinin kapalı kalması gerekmektedir. Ancak açık olana verilecek ceza öngörülmemiştir. Bu nedenle Belediye Meclisince 29 Ekim günü tüm işyerlerinin kapanması ve bayrak asılması yönünde bir karar alınması halinde buna uymayanlara kabahatler kanunun 32.maddesine göre para cezası verebilir.7

-Belediye Kanun, yönetmelikleri ve talimatnamelerinin men veya emrettiği veya fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara;

Belediyeyi ilgilendiren bir çok mevzuatta yasaklayıcı hükümler vardır.Bunlara uymayanlara başka bir kanunda verilecek ceza belirtilmemiş ise 1608 sayılı yasa uygulanabilir.Bazı kanunda açıkça 1608 sayılı yasanın uygulanacağı belirtilmiş olabilir.

Örneğin, 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 283.maddesi 5728 sayılı yasanın 49.maddesi ile değiştirilmiş olup yeni şekli şöyledir;”
“MADDE 283- Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.”
MADDE 266 - Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bu zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lâzımgelen asgarı müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgâhlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle iştigal edilen mahallerin han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taallük eden hususlara ait riayetleri lazımgelen kaideleri ihtiva eder.

Buna göre belediyenin sihhi hususlara ilişkin zabıta talimatnamesine uymayanlara 1608 sayalı yasanın 1.maddesine göre belediye encümeni tarafından kabahatler kanunun 32.maddesine göre idari para cezası verilir ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.Encümen kararında aykırılığın giderilmesi için kişilere süre verebilir.Bu sürenin sonunda ilgili kişi aykırılığı gidermez ise belediye kendisi yapar ve masraflarını %20 fazlası ile ilgi kişilerden tahsil eder.

Örnek uygulama ;İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerlerinin, Yönetmeliğin 6. maddesindeki; “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmü gereğince ruhsatsız işyerinin faaliyetine 1608 sayılı Kanunun 1. maddesine göre belediye encümeni kararıyla son verilebilir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.9.2005 tarih ve
B050MAH065000/9259-82415 (300) sayılı yazısına göre; İşyerinin izinsiz çalıştığına dair tespit kolluk tarafından yapılmış ve tutanak gönderilmişse, bu konuda alınan encümen kararının belediyenin ilgili birimince uygulanmasını müteakip, sonuç en geç üç gün içinde kolluğa bildirilecektir.”

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 10.maddesinde 1608 sayılı yasaya atıf varken 5728 sayılı yasanın 4.maddesi ile 10.madde tamamen değişmiş ve 1608 sayılı yasaya yapılan atıf kaldırılmıştır.
2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10- Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni tarafından 100 YTL idarî para cezası verilir.”

b-Ceza verecek makam ve yaptırım türleri

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 (a).maddesine göre; 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak ,zabıtanın görevidir.

Belediye zabıtası aykırılıkları tespit etmesi halinde kabahatler kanunun 25.maddesindeki bilgileri taşıyan bir tutanak düzenleyerek Belediye Encümenine sunacaklardır.1608 sayılı yasaya göre 125 YTL idari para cezasını ve faaliyetten men kararını Belediye Encümeni verecektir. Kabahatler kanunun 32.maddesinde sadece para cezası öngörülmüş iken 1608 sayılıda ayrıca yasaklanan faaliyetin menine karar verme yetkisi de verilmiştir.
Örnek uygulama: Balkonda halı yıkamanın yasak edildiği kararı alınmış ve ilan edilmiş olmasına rağmen halısını yıkayan bir kişi tespit edilmiş ve hakkındaki tutanak encümene sunulmuştur. Belediye encümeni para cezası yanında halı yıkama faaliyetinin menine kararı vermiştir. Belediye zabıtası bu kararı nasıl uygulayacaktır.Kanaatimce neticesi harekete bitişik eylemlerde böyle bir karar alınmasına gerek yoktur. Çünkü devam eden ve engel olunacak bir eylem yoktur.
Yasaklanmış bir eylem hakkında verilen faaliyetin meni kararı sadece yasaklama olarak algılanamaz zaten eylem yasaklıdır,böyle bir algılama yasaklanan eylemin yasaklanması gibi anlamsız bir sonuca bizi götürür.

Örnek uygulama:Bir işyeri işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.Belediye encümeni ilgili yönetmeliğin 6. maddesindeki; “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmüne aykırı davranan kişilere 1608 sayılı yasanın 1.maddesine göre idari para cezası ve ruhsatsız işyeri çalıştırma faaliyetinin menine karar vermiştir. Belediye encümenin bu kararı nasıl uygulanacaktır. Kanaatimce eski kanuni düzenlemede yer alan tartışmalar ışığında bu kararın işyerinin kapatılması şeklinde uygulanması gerekmektedir. 8 1608 sayılı yasa kapsamına giren eylemlerin çok çeşitli olması nedeniyle yasaklanan faaliyete nasıl engel olunabilecekse o şeklide engel olunur.
Belediye encümeni kabahatler kanunun 32.maddesine göre idari para cezasını verirken ihlal edilen kararın tarih ve sayısına kısaca konusu da yer vermelidir.Kabahatler kanununda tekerrür olmadığından tekerrür nedeniyle cezanın iki kat olarak alınması gibi bir encümen kararı alınamaz.Ayrıca encümen 32. maddeye göre tahakkuk eden para cezası miktarını az bulup artıramaz aynı şekilde indiremez.

Belediye encümeni aykırı eylemin giderilmesi için duruma uygun bir süre verebileceği gibi belirli bir süre vererek bir şeyin yapılmasını da emredebilir. Eğer encümen tarafından verilen süre zarfında yapılmazı ise belediye kendisi yapar masrafları %20 fazlasıyla ilgililerden 6183 sayılı yasaya göre tahsil eder. 1608 sayılı yasaya İmar kanunu 39.maddesinde yer alan “Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye … bütçesinden karşılanır” düzenlenmesine benzer olarak “ ilgilinin masrafları karşılamayacak kadar fakir olduğunun belgelenmesi halinde masraf belediye bütçesinden karşılanır.” Şeklinde bir düzenlemeye yer verilmesi daha uygun olurdu.

Belediye meclisi veya encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için başka bir kanunda bir ceza öngörülmüş ise 1608 sayılı yasa hükümleri uygulanamaz.
4.1608 Sayılı Yasanın 2.Maddesinin Uygulanması

5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (p) bendine göre ;”Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.”belediyenin görev ve yetkileri arasındadır.5393 sayıl yasanın 18.maddesinin (f) bendine göre ücret tarifesi yapma yetkisi Belediye Meclisine aittir.

Belediye meclisi tarafından belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişiye belediye encümeni tarafından en az 250 YTL en fazla 5.000 YTL idari para cezası verebilir. Belediye encümeni alt limit olan 250 YTL den daha fazla bir para cezası vermesi halinde neden daha yüksek para cezası verdiğini,gerekçelerini kararda belirtmesi gerekir.Aksi itiraz halinde sulh ceza mahkemesi alt limitten ceza verilmesine karar verebilir.

5.1608 SAYILI YASAYA GÖRE VERİLEN CEZAYA İTİRAZ

Belediye encümen kararıyla verilen idari para cezasına ve faaliyetten men kararına ilgililer 15 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesine 9İtiraz edebilirler.
Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder.İlgili kamu kurum ve kuruluşu en geç 15 gün içinde mahkemeye cevap verir.Başvuru konusu idari yaptırım kararına ilişkin işlem dosyasının bir örneği,cevap dilekçesiyle birlikte mahkemeye verilir.Cevap dilekçesi dava açan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.Mahkeme resen veya talep üzerine duruşma yapabilir.Tanıklık,bilirkişi incelemesi ve keşfe ilişkin hususlarda Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. Mahkeme,ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idari yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar.Mahkemenin bu aşamada kararını vermesi ve tarafların huzurunda açıklaması kanunda yer almıştır.
Başvuru sonucunda sulh ceza mahkemesi yapılan işlem hukuka aykırı ise “idari yaptırım kararının kaldırılmasına” belediyenin yaptığı işlem hukuka uygun ise “başvurunun reddine” karar verecektir.(md.28/8) İdari para cezasının alt ve üst limiti varsa mahkeme itiraz konusu para cezası miktarını değiştirerek yeni idari para cezası belirleyerek başvurunun kabulüne karar verebilir.(5560 sayılı yasanın 35.maddesiyle değişik md.28/9 -19/12/2006 tarihinden itibaren) Bu yeni düzenleme ile her hangi bir ağırlaştırıcı durum olmadığı halde alt limit yerine üst limitten ceza verilmiş ise itiraz sonucu mahkeme cezayı değiştirerek alt limitten yeni ceza tayin edebilecektir.
Para cezası 2000 YTL (dahil) az ise Sulh ceza mahkemesinin kararı kesindir. Ceza 2000 (ikibin) YTL den fazla ise Sulh ceza mahkemesinin kararına karşı en geç 7 gün içinde yargı çevresindeki Ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir.İtiraz hakkında dosya üzerinden inceleme yapılarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar verilir.

6.ZAMANAŞIMI

Kabahatler kanununda, soruşturma zamanaşımı (m.20) ve yerine getirme (tahsil)zamanaşımı (m.21)olmak üzere iki türlü zamanaşımı kabul edilmiştir.
Kabahat işlendikten sonra, kanunda yazılı belirli bir süre içinde soruşturma yapılıp, kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezası verilmez ise soruşturma zamanaşımı, kabahatten dolayı verilen ceza kanunda yazılı belirli bir süre içinde uygulanmaz ise yerine getirme (tahsil) zamanaşımı söz konusu olur.

a-Soruşturma Zamanaşımı10

1608 Sayılı yasanın 1.maddesine göre kabahatler kanunu 32. maddesinin uygulanacağı belirtilmiştir. Kabahatler kanunun 32.maddesinde en az ve en çok 125 YTL maktu idari para cezası öngörüldüğünden maktu bir para cezası olup 50.000 YTL den az olduğundan soruşturma zaman aşımı süresi 3 yıldır.
1608 Sayılı yasanın 2.maddesine göre verilecek ceza en az 250 YTL en çok 5.000 YTL olup nispi nitelikte olduğundan soruşturma zamanaşımı süresi 8 yıldır.
Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinin 4. fıkrasına göre soruşturma zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.

b-Tahsil zamanaşımı

Kabahatler kanununa göre verilen para cezasının ödeme süresi 1 ay olduğundan (Kanunun 104 üncü maddesine göre zamanaşımının durması hali hariç olmak üzere), bu 1 ayın son günü amme alacağının vade günüdür. 11vade tarihinin rastladığı takvim yılını takip edecek olan takvim yılının başı esas alınacaktır. Buna göre verilen para cezası miktarına göre 21.maddede belirtilen süreler işletilecektir. 1608 sayılı yasanın 1.ve 2. maddesinde yer alan para cezası miktarı 10.000 YTL den az olduğundan tahsil zaman aşımı 3 yıldır.

Dipnotlar ;

1 Resmi Gazete : 20 Mayıs 1930 - Sayı: 1948
2 Sözlük anlamları ; Umuru Belediye:Belediye işleri , Müteallik:ilgili,bir hususu düzenleyen Ahkâmı Cezaiye: Ceza hukukuna ilişkin hükümler, Muaddil Kanun: Değişiklik yapan kanun

3 Madde gerekçesi ve komisyon raporu “Maddeyle, fiilin niteliği dikkate alınarak mülga Türk Ceza Kanununun kabahatlere ilişkin yollamalar Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir.
Maddeyle ayrıca, yeni bir hüküm olarak, belediye hizmetlerinde etkinliğin sağlanması ve ilgili kişinin de bu Kanunda belirtilen aykırılık hâllerini süratle gidermesi olanağı sağlanmıştır. Böylece, ilgili kişi belediye encümen kararında belirli bir fiilin belirli bir süre içerisinde yapılmasının emredildiği durumlarda ilgili bu fiili belirlenen süre içerisinde yapabilecektir. Ancak öngörülen bu süre içerisinde encümen kararında belirtilen fiilin yapılmaması hâlinde masrafların yüzde yirmi zammıyla birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından bu fiil yerine getirilecektir. Ancak, bu madde hükümleri ilgili kanunda hüküm bulunmayan hâllerde uygulanabilecektir.
(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/done...şim.19/03/2008

4 Yerel yönetim birliklerinin ceza yönetmeliği çıkarmak ve buna aykırı davrananlara ceza uygulaması yapmak yetkileri bulunmamaktadır.( Danıştay 1. D E. 1998/335 K. 1998/357 T. 25.11.1998)

5 5728 sayılı yasanın 66.maddesi ile 1608 sayılı yasanın 1.maddesi tamamen değiştirilmiştir.

6 5728 sayılı yasanın 67.maddesi ile 1608 sayılı yasanın 2.maddesi tamamen değiştirilmiştir

7 Belediye zabıta yönetmeliğin 10/a maddesine göre;
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. Zabıtanın görevidir.

8 “1608 sayılı yasa uyarınca verilen meslek ve sanattan yasaklama cezasının işyerinin kapatılmasını gerektirmesi nedeniyle, ceza kapsamı içinde olan kapatma eylemi üzerine açılacak davaların da adli yargıda görüleceği açıktır. “(Danıştay 8. D E. 1992/3413 K. 1993/4277 T. 16.12.1993)
Ticaret ve sanattan men cezasının ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceği, aksi halde cezanın uygulanmasının mümkün olamayacağı açıktır.”( Danıştay 8. D. E. 2002/265 K. 2002/5557 T. 27.11.2002)

9 ”Belediye encümenince 1608 sayılı Yasa’ya ( Belediye Zabıta Talimatnamesine )göre verilen idari para cezasına karşı yapılan itirazın, aynı Yasa’nın 5. maddesi gereğince görüm ve çözümünde adli yargı yeri görevli olduğundan Sulh Ceza Mahkemesi görevlidir.( (Uyuşmazlık Mahkemesi(Hukuk Bölümü) T. 2/10/2006 E.2006/180 K.2006/162-Resmi Gazete 27/10/2006 sayı 26359) (her ne kadar 1608 sayılı yasanın 5.maddesi yürürlükten kalkmış ise de kabahatler kanunu göre de bu karar halen geçerlidir.)
1608 sayılı yasanın 5.maddesinin anayasaya aykırı olduğu iddia edilmiş ise de “, haklı nedenlerin ve kamu yararının bulunması halinde idari işlemlere yönelik itirazları inceleme görevi yasakoyucu tarafından adli yargıya bırakılabilir. Bu çerçevede, belediyelerce uygulanan kimi idari yaptırımlara karşı, belediye teşkilatının yaygınlığına paralel bir idari yargı teşkilatlanmasının söz konusu olmaması nedeniyle sulh ceza mahkemelerine başvuru olanağı tanınmasının hak arama özgürlüğünü kolaylaştırıcı nitelikte olduğu, bu suretle kısa sürede sonuç alınmasını olanaklı kıldığı ve sayılan hususların sözü edilen itirazları inceleme görevinin adli yargıya bırakılmasının haklı nedenini oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle itiraz konusu Yasa kuralı Anayasa'ya aykırı değildir; iptal isteminin reddi gerekir.”(Anayasa Mahkemesinin 22.12.2006 gün ve Esas : 2001/226 Kararı)

10 ALTIPARMAK,Cüneyd,”Kabahatler hukukunda Soruşturma Zamanaşımı”,İstanbul Barosu Dergisi S.2008/1 s.49-57

11 Danıştay 9. Daire E. 2005/573 K. 2006/334 T. 15.2.2006-İcra Hukuku ve Uygulaması-Doç.Dr.M.Refik KORKUSUZ-Roma yayınevi

8
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Belediye Cezalarına İlişkin 1608 Sayılı Yasa Değişti" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.M.Lamih Çelik'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
» Makale Bilgileri
Tarih
19-03-2008 - 16:42
(3744 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 13 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 9 okuyucu (69%) makaleyi yararlı bulurken, 4 okuyucu (31%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
125339
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 45 dakika 16 saniye önce.
* Ortalama Günde 33,47 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 20801, Kelime Sayısı : 2670, Boyut : 20,31 Kb.
* 30 kez yazdırıldı.
* 14 kez indirildi.
* 23 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 786
Yorumlar : 1
Belediyelerde uygulanan bu ceza kanunun belediye emir ve yasaklarına aykırı hareket edenlere verilmesi için konmuş olmasına rağmen merkezi idarenin yerel yönetimde zaruri yaptırımı sağlayan bu kanun i... (...)
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02994609 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.