Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Geçici İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statülerine Geçirilmesine Dair Kanunun Belediyeleri İlgilendiren Hükümleri

Yazan : Av.M.Lamih Çelik [Yazarla İletişim]

5620 Sayılı Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statülerine Geçirilmesine Dair Kanunun Belediyeleri İlgilendiren Hükümleri


Av.M.Lamih ÇELİK
Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müd.V.
Belediyede çalışan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesine dair kanun 21 Nisan 2007 tarih ve 26500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun belediyeyi ilgilendiren maddeleri ele alarak uygulayıcılara yol göstermek amacıyla önce kanun maddesine yer verilmiş ancak bu yapılırken de madde metni belediyelere göre kısaltılmıştır. Daha sonra madde metni açıklanmaya çalışılmıştır.


MADDE 1 – (1) Bu Kanun;

c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında,2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar. 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

AÇIKLAMA ;

Kanunun 1.maddesinin c bendine göre Belediyelerin Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan şirketlerinde çalışan işçiler bu kanun kapsamı dışındadır. Bu nedenle bu kanun bu şirketlerde çalışan işçileri ilgilendirmemektedir.

Belediyede halen çalışan geçici işçinin bu kanundan yararlanabilmesi için 2006 yılı içinde en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.

Kanun yayınlandığı tarihte fiilen belediyede çalışmayan geçici işçilerden 2005 ve 2006 yılında en az 6 ay çalışmış olanlardan askerde olanlar,doğum nedeniyle veya sağlık kurulu raporuyla belgeli sağlık sorunları nedeniyle iş akti askıda olanlar da çalışan geçici işçiler gibi bu kanundan yararlanacaktır. Belediyede bu nedenler dışında bir nedenle iş akti askıda olan işçilerin durumu tartışmalıdır ancak usulüne uygun vizesi yapılmamış işçiler hiçbir şekilde bu kanundan yararlanamaz.

Belediyede halen çalışan geçici işçi 2006 yılı içinde 6 aydan daha az çalışmış ise veya iş akti askıda olan geçici işçi 2005 ve 2006 yılında 6 aydan daha az çalışmış ise mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere geçici işçi olarak çalıştırılabilir. Ancak bu kişilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir.

Belediyede 2005 yılının tamamında belediyede çalıştıktan sonra 2006 yılı içinde Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan belediye şirketlerinde çalışan işçinin belediyedeki çalışma süresi 6 aydan az ise kanun çıktığında iş akti kanunda sayılan nedenlerle askıda değilse 2005 yılındaki çalışma süresi esas alınamaz 2006 yılındaki çalışma süresi dikkate alınır.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi

MADDE 2 – (1) c) Bu Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılanlardan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen görevlerde çalışmakta olup, bu görevlere ilişkin olarak norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşıyanlar istekleri halinde aynı fıkra hükümlerine uygun olarak sözleşmeli personel statüsüne, norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro olmayanlar sürekli işçi kadrolarına,geçirilir. (c) bendine göre aynı kadro unvanı esas alınarak sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi gerekenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması hâlinde; sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler, geçici işçi statüsünde çalışanların kıdemleri, eğitim durumları,ihtisas alanları ve hizmet ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek belediye meclisleri tarafından tespit olunur.

AÇIKLAMA ;

5393 sayılı Belediye Kanunu 49.maddesi ile norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personelin sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılabileceği düzenlenmiştir.

(Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner ile kısmi zamanlı sözleşme her unvan için bir kişi ile yapılabilir.)

Bu durumda belediyede bu görevleri yapan ve geçici işçi statüsünde kişiler kadroya atanmak için gerekli şartlara sahip ise ve kadro boş ise belediye işçiye tebligat yapacak eğer 15 gün içinde işçi sözleşmeli personel statüsüne geçmek istediğini yazılı olarak beyan ederse veya 15 gün içinde işçi yazılı bir tercih yapmaz ise 5393 sayılı Belediye kanunun 49.maddesine göre sözleşmeli personel statüsüne geçirilir.

Maliye ve İçişleri bakanlığına gönderilecek belgeler arasında bu tebligat örneğinin ve geçici işçinin cevabi yazısının sayılmaması eksikliktir. Bakanlıkların denetim yapabilmesi için bu belgelerinde gönderilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Mevcut boş kadro sayısı bir iken aynı kadro şartlarını taşıyan iki işçi varsa ve ikisi de sözleşmeli personel olmayı talep ederse Belediye Meclisi çalışanların kıdemleri, eğitim durumları,ihtisas alanları ve hizmet ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek sözleşmeli personel olacak işçiyi belirler.

Belediyede çalışan geçici işçilerden sözleşmeli personel olmaya şartı taşıyanlar belediyenin teklifi üzerine sözleşmeli personel olmak istemezlerse 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar. Ancak bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir.

Mevcut kadroya atanmak için gerekli şartları taşımıyorsa veya mevcut kadro işçinin atanabileceği duruma getirilemiyorsa sürekli işçi kadrolarına geçirilir. Durumuna uygun boş kadro olmayanlarda sürekli işçi kadrosuna geçirilir.

(2) Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda çalışan geçici işçilerden bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu tarih itibarıyla kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanlar, sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmezler, bunların iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir.

AÇIKLAMA ;


Buna göre,21 Nisan 2007 tarihinde yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olan ve bu tarihte kadınlarda 56 ve erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanların işine son verilecektir.


(3) İlgili idare, kurum ve kuruluşlarca yapılan tespitler sonucunda, sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri öngörülen geçici işçilere ilgili idare, kurum ve kuruluşların kararları tebliğ edilir. Tebliğ yapılan geçici işçi, sözleşmeli statüye geçirilmeye veya mevcut statüsünde çalışmaya devam etmesine ilişkin tercihini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak ilgili idare, kurum veya kuruluşa bildirir. Söz konusu süre içerisinde tercihini bildirmeyen geçici işçiler için ilgili idare, kurum ve kuruluşların kararları uygulanır.


AÇIKLAMA ;

5393 sayılı Belediye Kanunu 49.maddesi ile avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personelin sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılabileceği düzenlenmiştir.

Bu alanlarda görev yapan geçici işçilere tebligat yapılarak mevcut statüsünde çalışmaya devam etmek mi yoksa sözleşmeli personel olarak çalışmaya devam etmeyi isteyip istemediği sorulacaktır.

Tebligatı alan işçi 15 gün içerisinde yazılı olarak ya sözleşmeli statüye geçmek istediğini veya mevcut statüsünde çalışmak istediğini belediyeye bildirecektir.İşçi 15 gün içinde tercih yapmaz ise veya Sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemediğini belirtir ise Geçici madde 1-(2) göre 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunacağı belirtilmektedir oysa bu maddede “mevcut statüsünde çalışmaya devam etmesine ilişkin tercihini” denilerek sözleşmeli personel olarak çalışmak istemeyen geçici işçinin mevcut statüsünde çalıştırılmaya devam edileceği belirtilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus boş kadro bulunması ve 5393 sayılı yasanın 49.maddesindeki görevlerin olması ve işçinin bu kadroya atanma şartlarına sahip olması gerekir. Zaten boş kadro yoksa veya kişiler bu kadroya atanmak için gerekli şartlara sahip değilse 2-1/c maddesine göre sürekli işçi kadrosuna geçirilir.

(4) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, bu Kanunun 1 inci maddesinin; (c) bendinde yer alan idareler için 120 gün içerisinde; sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirileceklerin yaptıkları iş ve bulundukları pozisyon, bu kurumdaki toplam çalışma süreleri, sosyal güvenlik kurumlarına tâbi toplam çalışma süreleri, doğum tarihleri, öğrenim durumları ile çalıştıkları son yıldaki fiilî çalışma süreleri ve geçirilmeleri önerilen kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin teklifleri; 1 inci maddenin (c) bendinde belirtilen kurumlarca İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.


AÇIKLAMA ;


21 Nisan 2007 tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde yani 29 Ağustos 2007 tarihine kadar;

a)sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirileceklerin yaptıkları iş ve bulundukları pozisyon,

b) bu kurumdaki toplam çalışma süreleri, sosyal güvenlik kurumlarına tâbi toplam çalışma süreleri,

c) doğum tarihleri,

d) öğrenim durumları ile çalıştıkları son yıldaki fiilî çalışma süreleri

e) geçirilmeleri önerilen kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin teklifleri;

Belediye tarafından İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra her iki bakanlığın müşterek izni beklenecektir.

Burada geçici işçilerin belediye dışındaki sosyal güvenlik kurumlarına tabi toplam çalışma sürelerinin doğru ve eksiksiz düzenlenmesi kolay olmayacaktır. Öğrenim durumunun bize göre mezun olunan okul ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde geçen unvanlara ilişkin ise bölümünün de yazılması gerekir.

(5) İlgili idare, kurum ve kuruluşlarca sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi teklif edilen geçici işçiler; bu Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının müşterek izni ile sözleşmeli personel statüsüne veya sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

(6) Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek geçici işçiler için öncelikli olarak ilgili idare, kurum ve kuruluşların geçici iş pozisyon vizelerinde belirtilen teşkilâtlarının mevcut boş sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan norm kadrolardan boş olanlar kullanılır.

Sürekli işçi kadrolarının veya pozisyonlarının yeterli olmaması hâlinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu teşkilâtlar için sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları vize edilir. Beşinci fıkra uyarınca yapılan geçiş işlemi sebebiyle 1 inci maddenin (c) bendinde yer alan kurum ve kuruluşlardaki sürekli işçi sayısının, norm kadrosunda yer alan sürekli işçi kadro sayısını aşması hâlinde, aşan sayı kadar sürekli işçi kadro sayısı ilgili kurumun norm kadro sayısına ilave edilmiş sayılır. Ancak, bu kurum ve kuruluşlardaki sürekli işçi sayısı, İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte belirlenen sayının altına düşünceye kadar boşalan sürekli işçi kadroları iptal edilmiş sayılırAÇIKLAMA ;

Belediyede geçici işçiler, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının müşterek izni alındıktan sonra sözleşmeli personel statüsüne veya sürekli işçi kadrolarına geçirilir.
Bunun için Meclis kararı gerekip gerekmediği gerekiyorsa alınacak meclis kararının genel mi yoksa işçilerin isimleri belirtilerek mi alınacağı konusunun yayınlanacak tebliğ ile açıklığa kavuşacağını umuyoruz.

Eğer Sürekli işçi kadrosuna geçecek geçici işçilerin sayısı mevcut norm kadroya göre belediyeye verilmiş olan sürekli işçi kadro sayısını aşıyorsa 2-6 maddesine göre aşan işçi sayısı kadar norm kadroya ilave edilmiş sayılır. Bu nedenle norm kadrodaki mevcut sürekli kadro sayısı bir engel teşkil etmemektedir. Ancak bu sürekli işçi kadrosu daha sonradan boşalması halinde İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan,Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte belirlenen sayının altına düşünceye kadar boşalan sürekli işçi kadroları iptal edilmiş sayılır. Boşalan işçi kadrosuna yeni bir atama yapılamaz.

(7) Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin, ilgili idare, kurum ve kuruluşlarca Türkiye İş Kurumuna tescillerinin yaptırılması zorunludur. Tescili yapılacak işçilerin, ilgili idare, kurum ve kuruluşlarda 2006 yılı içerisinde toplam 6 ay ve daha fazla sürelerle vizeli geçici iş pozisyonlarında işçi olarak çalıştığının belgelenmesini sağlamak üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesi uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin resmî onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur. Türkiye İş Kurumu tarafından tescili yapılmayanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmazlar. Bu fıkra uyarınca yapılacak işlemler için Türkiye İş Kurumuna herhangi bir masraf karşılığı ödenmez.


AÇIKLAMA ;

Belediye tarafından Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin Türkiye İş Kurumuna tescillerinin yaptırılması (21 nisan 2007 tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde )zorunludur. Tescili yapılacak işçilerin, belediyede 2006 yılı içerisinde toplam 6 ay ve daha fazla sürelerle vizeli geçici iş pozisyonlarında işçi olarak çalıştığının belgelenmesini sağlamak üzere,Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin resmî onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Türkiye İş Kurumu tarafından tescili yapılmayanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmazlar.

Bakanlıkların izin verme sürecinin uzaması nedeniyle kanunda yer alan 6 aylık süre içinde Türkiye İş Kurumu tarafından tescili yapılamazsa geçici işçiler sürekli işçi kadrosuna geçmiş sayılmadığından kanundan önceki pozisyonları devam eder.

(8) Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

AÇIKLAMA ;

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri 21 nisan 2007 tarihinden itibaren altı ay içerisinde yani 21 Ekim 2007 tarihine kadar tamamlanır. Bunun için belediyenin ilgili evrakları en geç 29 Ağustos 2007 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve her iki bakanlığın müşterek izni alındıktan sonra bu işlemler altı ay içinde tamamlanacaktır.

(9) Bu Kanunun yayımı tarihi (21 Nisan 2007 )itibarıyla boş olan geçici iş pozisyonları ile sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne yapılan geçişler nedeniyle boşalacak geçici iş pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(10) Sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında belirtilen iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.

(11) Birinci fıkra hükümlerine göre geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez. Bu işçilere sadece 2007 yılı ve sonraki yıllardaki toplu iş sözleşmeleri ile belirlenecek genel ücret artışları uygulanır.

AÇIKLAMA ;


Buna göre sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçinin ücreti artık değiştirilemez ve artış miktarı toplu iş sözleşmesindeki genel ücret artış oranı üzerinden yapılacaktır. Toplu iş sözleşmesine bunlarla ilgili olarak özel bir artış oranı öngörülemez.

Sözleşmeli personel olunması halinde 5393 sayılı Belediye kanunun 49.maddesine göre ücret ödenecektir. Buna göre ; sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. 5393 sayılı yasaya göre sözleşmeli çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez.

(12) Bu Kanun uyarınca belediyelerde geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına ya da sözleşmeli personel statüsüne geçirilmelerinden dolayı personel giderlerinde meydana gelecek artış nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında öngörülen müeyyideler uygulanmaz.

AÇIKLAMA ;

5393 sayılı Belediye Kanununda personel giderlerinin % 30 ve % 40’ı aşması durumunda oluşan kamu zararının belediye başkanından tahsil edileceği hükmü yer aldığından bu düzenleme kapsamında sürekli işçi ve sözleşmeli statüsüne geçişlerden kaynaklanacak gider artışlarının bu hükümden istisna tutulması sağlanarak belediye başkanından tahsil edilmeyeceği ifade edilmektedir.
Geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılması

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 inci madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz.

(2) Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak işçiler için her malî yılda;

c) Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve mahallî idare birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde yetkili meclislerinden,geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur. Söz konusu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.

AÇIKLAMA ;

2006 yılında 6 aydan daha az bir süre çalışmış olan ve halen çalışmaya devam eden geçici işçiler mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere geçici işçi olarak çalıştırılabilir. Bu yapılırken de Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslarında yer alan “Geçici işçiler MADDE 20 - (1) Belediyelerde kullanılacak geçici işçi pozisyonları, belediyeler için belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde kırkını geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.”Hükmü dikkate alınacaktır.

Sürekli işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan personel


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006 yılı içinde 6 aydan az çalışmış olan geçici işçiler; belediyece bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabilir.

(2) Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenler, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar.

(3) Ancak; bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına girenlerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir.

(4) Bu madde kapsamındaki geçici işçiler için vize edilen geçici iş pozisyonlarının herhangi bir nedenle boşalması hâlinde bu pozisyonlar iptal edilmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında, 26/12/2006 tarihli ve 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 24 ve 25 inci maddelerindeki kısıtlamalar uygulanmaz.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Geçici İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statülerine Geçirilmesine Dair Kanunun Belediyeleri İlgilendiren Hükümleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.M.Lamih Çelik'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
14-05-2007 - 15:45
(4058 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 10 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 9 okuyucu (90%) makaleyi yararlı bulurken, 1 okuyucu (10%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
62344
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 23 saat 4 dakika 39 saniye önce.
* Ortalama Günde 15,36 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 22405, Kelime Sayısı : 2787, Boyut : 21,88 Kb.
* 16 kez yazdırıldı.
* 1 kez arkadaşa gönderildi.
* 21 kez indirildi.
* 53 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 598
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03566194 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.