Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Ve Kurumsal Tanıtım

Yazan : Hasan Kahkeci [Yazarla İletişim]
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ŞUBE MÜDÜRÜ

Makale Özeti
belediyelerde veya yerel yönetimlerde halkla ilişkiler ve kurumsal tanıtım çalışmaları üzerine bir tahli çalışmasıdır.
Yazarın Notu
Mahalli idareler dergisi Eylül 2016 sayı 45(220) sayfa 52-59 yayınlanmıştır

YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL TANITIM+

Hasan KAHKECİ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürü
Kurumsal iletişim uzmanı ve H.Ü.kamu yönetimi yüksek lisans öğrencisi

Özet

Halkla İlişkiler yerel ve ulusal toplumların hayatında yer almış ve onlara yön vermiştir. Yerel yönetimler, Halkla İlişkilerin halkın üzerindeki etkisi konusunda bilinçlenmiş ve yerel kurumlar bu yeni bilinçle çalışmalar yapmıştır. Yerel yönetimler Halkla İlişkilerin araçlarını kullanma ve bu yolla kurumsal faaliyetlerinin tanıtımını yapma ihtiyacı duymuştur. Yerel yönetimler öncelikle, kendisinden beklentisi olan halka, yapılan çalışmaların sürecini ve faaliyetlerini tanıtmak kendilerine bu konuda destek sağlamak amacıyla stratejiler geliştirmiş ve halkla İlişkilerin tüm alanında artık hedef kitleye ulaşmaya çalışma ihtiyacı duymuşlardır. Bu nedenle Halkla İlişkiler kavramının tarihsel süreci, tanımı ve yerel yönetimlerdeki etkileri incelenmiş olup, Halkla İlişkiler ve Tanıtımın belediyelerde neden önemli olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yerel yönetimimizin hedeflerine ulaşma düzeyini ve kurumsal tanıtım faaliyetlerindeki etkinliğini belirlemek için gerçekleştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: HALKLA İLİŞKİLER, KURUMSAL TANITIM, BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER, MAHALLİ İDARELERDE HALKLA İLİŞKİLER

Giriş

Halkla İlişkilerin başlangıcı insanlığın başlangıcıyla eş zamanlıdır. Bu Başlangıçla İnsanoğlu birçok sistemi ve düzeni meydana getirdi. Bu düzenlerden biri de şüphesiz insan ilişkileri ve iletişim düzeni oldu. İşaretleşmek, konuşmak, anlaşmak ve haberleşmek gibi düzenler doğdu ve bu günkü Halkla İlişkiler disiplininin temelini oluşturdu. Örneğin, dünyanın ilk antlaşmalarından biri olan Kadeş Antlaşması halkların kendi yöneticilerine baskı yaparak, onları uymaya zorladığı bir antlaşma olup, diplomasinin de ilk Halkla İlişkiler örneğidir. Antlaşmada halkların huzur ve refahının sağlanması yer almakta ve kalıcı barış teminat altına alınmaktadır (www.istanbularkeoloji.gov.tr, Erişim Tarihi 07.3.2016). Halkla İlişkilerin insanlık tarihinin neredeyse başından beri var olması nedeniyle bu kavram toplumsal hayatın her alanında, özel sektörde ve kamu kurumlarında yer almıştır. Kurum ile hedef kitle arasındaki iletişimi sağlayan Halkla İlişkiler, vatandaşın düşünesi hesaba katılarak alınan kararların sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesini ve hedef kitleye en etkin şekilde anlatılabilmesini sağlamaktadır.Bu makalemizde Halkla İlişkiler alanında belediyelerden bahsedilmiş ve herhangi bir belediye örnek sunulmuştur.

1. Halkla İlişkilerin Tanımı ve kavramı

Halkla ilişkilerin dünya literatüründe iki yüzden fazla tanımı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
- “Halkla ilişkiler, belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı iletişim çabasıdır” (www.halklailiskiler.com.tr, Erişim Tarihi 05.04.2016).
- “Halkla ilişkiler, bir kuruluşu, çalışanlara, müşterilere, ilgili olduğu kişilere sevdirme ve saydırma sanatıdır” (www.halklailiskiler.com.tr, Erişim Tarihi 05.04.2016).
- “Halkla ilişkiler, halkın neyi sevdiğini öğrenip onu daha çok yapmak, neden hoşlanmadığını bilip onu yapmamaktır” (velicinar.blogspot.com.tr, Erişim Tarihi 04.04.2016).
- “Halkla İlişkiler (PR); ne yaptığınızın, ne söylediğinizin ve başka insanların sizin hakkınızda ne söylediğinin sonucu, bir başka deyişle itibar anlamına gelir” (www.tacso.org, Erişim Tarihi 03.04.2016).
- Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği eski başkanına göre ise “Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır” (www.halklailiskiler.com.tr, Erişim Tarihi 05.04.2016).

Halkla ilişkiler kurumlar nezdinde önem arz ettiğinden kurumların içerisinde/ yapılanmasın da yer aldığından, kurumsal bir ifade olarak değişik bir şekilde de tanımlanabilir. Yani bir diğer tanıma göre ise Halkla İlişkiler, “Halkın yönetim hakkında ne düşündüğünün, beklenti ve önceliklerinin ne olduğunun ve yönetimden ne istediğinin bilinmesi, bunun yanı sıra yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, halkın güven ve desteğinin sağlanması, yönetimin yaptığı veya yapmayı tasarladığı çalışmalarının tam ve sürekli olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması ve halkla işbirliği sağlama işlevidir” (ŞAKACI 2014: 3-4).

Halkla İlişkileri şöyle tanımlanabiliriz; Halkla İlişkiler yaşayan toplumda var olan ve ileride var olabilecek sorunlarla veya tersine olumlu durumlarla alakalı olarak, kişilerin talepleri olsun ya da olmasın, bu sorunların giderilmesi, önlenmesi ve olumlu durumların duyurulması amacıyla yapılan çalışmaların belli bir stratejik plan ve karar ile uygulamaya koyularak, ikna ile halka anlatılması, tanıtılması süreci ve aynı zamanda sanatıdır.


Halkla ilişkiler kavramının tanımı kadar kavramının da önemli olduğu görülmüştür. Hakla ilişkiler kavramı hakkında çeşitli görüşlerde mevcuttur. Bu konuda ise ÇALIŞIR, (2015, s.59-93). "Halkla ilişkiler kavramında sıklıkla yönetsel özelliklere yapılan vurgu, özellikle yönetimlerin kendilerini halka tanıtmak ve halkın güvenini kazanarak sürdürülebilir olmalarını sağlamak olabilir. Zira, halkın güvenini ve desteğini almayan etkinliklerin uzun süreli olmasından söz etmek pek de mümkün gözükmemektedir. Bu anlamda, hedef kitlesinin desteğini, güvenini almak için karşılıklı iletişim esasına dayalı yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri, kurum ve kuruluşların yürüttükleri yönetsel faaliyetlerin devamlılığını sağlaması bakımından değerlidir."

Halkla ilişkiler kavramı toplumun özgüveninin ve kurumların halkla ilişkiler alanındaki gelişimi içinde yer alması gerektiği bir kavramdır.Kurumların kendilerini anlatma ve ikna etme sanatıdır.

Halkla ilişkiler kavramında ikna güven esaslı olmalı aksi durumda kurumlarda yanlış bilgi ve algı oluşturmasına sebep olur. bu nedenle ikna hakkında hassas davranılmalı ve bilgiler gerçek verilere dayanmalıdır. “Toplumun diğer konularında olduğu gibi, belediyelerin de ihtiyaç sonucunda, bir fonksiyon olarak ortaya çıkan halkla ilişkilerde, uygulamada üç aşamadan geçmek zorunludur. Bunlar “dikkat çekmek”, “inanç veya güven vermek” ile “anlayışı sağlamak” tır. Bu aşamadan sonra ulaşılacak amaç, halkı bir tutum benimsemeleri veya belli bir hareket tarzı izlemeleri gerektiği konusunda ikna etmeleridir.” GÜLTEKİN ve ÇELİK, (2007: 316).

İkna yöntemi ile inandırmak olan Halkla İlişkilerin bu konuda doğru bilgi ile inandırmak-anlatmak temel prensibidir. Halkla ilişkilerin tanımı ve kavramında ikna ve inandırmak yer alması bu kavramı yani ikna etmek konusunu incelediğimizde araştırmacılarımız, GÜLTEKİN ve ÇELİK (2007: 313); Sosyologlar kitlelere bir şey yaptırabilmek için yeryüzünde üç etkili yol bulunduğundan söz ederler. Bunlar; zor kullanmak, para ile satın almak ve inandırmaktır. Halkla İlişkilerin kullandığı yol üçüncü yoldur.” demiştir.

2. Halkla İlişkilerin Tarihi Gelişim Süreci


Türk tarihinde bazı halka ilişkiler örnekleri; Göktürk Devletinde Orhun Yazıtları, Selçukluda Nizamü’l–Mülk’ün Siyasetnamesi, Osmanlı’da Koçi Bey Risalesidir. Ayrıca padişahların haftanın bir gününü halkla buluşmaya ayırmaları, onların isteklerini, şikayetlerini, beklentilerini dinleyip doğrudan çözüm üretmeleri; tebdil-i kıyafet ile dolaşıp halkın içinde yer almaları; yine Osmanlı da, halkın idareye yönelik şikayetlerini incelemek üzere "kadılkudat" adıyla özel görevli hakim tayin edilmesi, İslami literatürde İbn-i Haldun’un Mukaddimesi, Türkiye'de ise Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ün tekalif-i milliye emirlerini yayınlaması, Cumhuriyet ile beraber halkın her şeyden haberdar olmasını sağlamak için AA’yı (Anadolu Ajansı) kurması, dönemin başvekilinden şark raporu hazırlamasını istemesi ve aynı yıllarda Basın, Yayın ve Enformasyon (Halkla İlişkiler) Genel Müdürlüğünü kurması Türkiye'de Halkla İlişkilerin ilk örnekleridir.

Global yapıda ise ilk Halkla İlişkiler çabaları Amerika ve İngiltere’de ortaya çıkmış, bu ülkelerin ordularında Halkla İlişkiler strateji geliştirme olarak adlandırılmıştır. Türkiye'de ise 1974 yılında Betül MARDİN ile birlikte Prof. Dr. Alaeddin ASNA Halkla İlişkiler Derneğinin ilk kurucuları olmuşlardır.

Türkiye'de firmalarda ve kurumlarda 2000'li yıllardan itibaren vatandaş odaklı sürekli araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar o dönem anket yapan firmaların aracılığıyla Halkla İlişkiler alan açığının kapatıldığı ve Halkla İlişkiler alanının gerek özel sektörde gerek kamu kurumlarında yer aldığı dönemleri başlamıştır. Bunun gibi Halkla İlişkiler kavramı ve yüklendiği misyon bir çok kaynaklarda yer almıştır.

3. Belediyecilikte Halkla İlişkiler ve Kurumsal Faaliyet Tanıtımı

Yerel yönetimlerde Halkla İlişkiler faaliyetinin önemine değinen ERTEKİN belediyecilikte halkla ilişkiler konusuyla ilgili olarak şunları söylemiştir "Yerel yönetimler tümüyle bir halkla ilişkiler konusudur. Çünkü belediye dediğimiz örgüt, kent halkının seçimiyle harekete geçen, halkın yakın denetim ve gözetiminde hizmet veren, hizmetleri ve personeliyle sürekli eleştirilen ve gündemde kalan bir örgüttür. Belediyelerin yaptığı görevlerin artması, yerel sorunların büyümesi ve karmaşık bir hâle dönüşmesi halkla belediye yönetimlerini kaçınılmaz bir biçimde daha çok karşı karşıya getirmektedir (http://www.todaie.edu.tr, Erişim Tarihi 21.04.2016)

Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler amacı algı yönetimi ve olumlu bilgi edinilmesini sağlamak ve bu konuda vatandaşları aydınlatmak amacı olmalıdır. Konunun önemine değinen ÇUKURÇAYIR ise şunları söylemiştir. “Halkla ilişkiler, toplumsal devinime koşul olarak hem özel sektörde hem de kamusal sektörde, kurum ve kuruluşların olmazsa olmaz bir parçası olmuştur. Halkla ilişkilerin amacı, yönetsel süreçlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet etkinliğinin artırılmasıdır. Halkla ilişkilerin bilgi toplama ve yayma işlevleri, tamamıyla bu amaca yöneliktir. Bu yerel yönetimler için de geçerli bir amaçtır. Halkın yerel düzeyde neler yapıldığını öğrenmesi, hizmet verimliliğinin artırılması, hemşerilerin kenti benimsemesi hizmetlerin kentsel gruplara eşit dağılımının sağlanması, yerel düzeyde kamu hizmetlerinin ve kamu yararının sağlanması için halkla ilişkilerin kurumsallaşması oldukça önemli bir konudur.( www.kafkas.edu.tr Erişim Tarihi 22.04.2016)

Türkiye'de belediyelerde beyaz masa adı altında halkla ilişkilerin en etkin şekilde sahada yer alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Halkla İlişkiler çabaları ciddi bir şekilde başlatılmış ve sorunlar halkın isteği doğrultusunda makul ölçülerde çözülmüştür. Su kirliliği sorununun çözümü ve hava kirliğinin giderilmesi o dönemde vatandaşın belediyeye iletmiş olduğu şikayetlerin ve taleplerin başında gelmekteydi.

Belediyelerde ve yerel yönetimlerde halkla ilişkiler sadece müşteri ilişkileri olarak görülmemelidir.Çünkü halkla ilişkiler bir çok alanda yer almaktadır.Bir yönetim biçimidir ve kurumlarda kurumsal faaliyetleri anlatmasıyla da yer almaktadır. Zira bununla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Baş Müfettişi AKSOY ise belediyecilikte halkla ilişkiler konusuyla ilgili olarak şunları söylemiştir (www.sosyalpolitikalar.com.tr, Erişim Tarihi 06.04.2016): "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya konulan Beyaz Masa çalışması belediyelerde halkla ilişkiler çalışmalarına yeni bir açılım getirmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük ölçekli bir belediyede bu model son derece önemli bir görev yüklenmiştir. Yönetimin amacı, halkın dileklerini öğrenerek, bu dilekleri yönetsel gereklerle bağdaştırabilmektir. Ne var ki, halkla ilişkiler konusunu, yalnız iletişim tekniklerini kullanma süreci gibi almak, eksik ve yanıltıcı bir yaklaşım olur. Bu özellikle yöneticiler için önemlidir. Çünkü halkla ilişkiler, tamamıyla bir yönetim konusu olmakla birlikte, kurumun genel politikasına da katkıda bulunur. Halkla ilişkiler görevlisinin yapacağı çalışmanın planını hazırlayabilmesi için çalıştığı belediyenin olanaklarını, kapasitesini çok iyi bilmesi gereklidir. Belediyenin tüm birimlerinin yaptığı görevler ve bu görevleri gerçekleştiren görevli elemanların işleri ile ilgili bilgi sahibi olması, bu birimlerde çalışan elemanlarla konuşması, yapılan işlerin geçirdiği aşamalarını yerinde görmesi, işlerin yapılma şekli hakkında talimat, el kitabı, yönetmelik gibi dokümanları incelemesi, belediyeyi tanıması ve geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar, bu çalışmalarda görülen ilerlemeler, gerilemeler ve nedenlerini öğrenmesi, bilmesi kaçınılmazdır.”

Belediyelerde halkla ilişkiler birimlerinin önemi sadece vatandaşların taleplerinin alınıp çözüm noktasına ulaştırılmasının yanında, kent halkını karar almada yönetime katılımı sağlanılması halinde, halkın yönetime bakış açısını değiştirmesini, belediye hakkında algı oluşturmasını ve kurumsal tanıtımını sağlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Baş Müfettişi AKSOY belediyecilikte halkla ilişkiler konusuyla ilgili olarak şunları söylemiştir (www.sosyalpolitikalar.com.tr, Erişim Tarihi 06.04.2016):"Halkla ilişkiler konusunun belediyeler açısından önemi ve katkısı, kent halkının kendi belediyesine sahip çıkması ve kentin gerçek anlamda yöneticisi ve denetleyicisinin yine halk olduğu gerçeğinden kaynaklanır. Halk yararına çalışan, halkın istek ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı, sorumlu, halkın katılımına ve denetimine açık, başarılı, dürüst ve halkın istediği bir belediye kurumunun oluşturulması, sonuçta kent halkının belediyeye sahip çıkmasını, desteklemesini ve onunla bütünleşmesini sağlayabilecektir. Bu sonucun elde edilmesi ise, kent halkı ile sağlıklı ilişkiler kurabilen bir belediyecilik anlayışı yaklaşımı ile mümkün olabilir. Bu yaklaşımın gerçekleşmesinde, belediye yönetimi kadar kent halkına da büyük görevler düşmektedir."

Yerel yöneticiler halkla ilişkiler birimlerinin yönetimi yönlendirmesine ve bu konuda kendilerine yardımcı olmasını sağlamalıdırlar. Halkla ilişkiler çalışanları ile üst yönetim güven esaslı olarak birlikte çalışmalı ve bu doğrultuda halkı doğrudan etkileyebilecek olan konularda karar alınması sağlanmalıdır.

"Büyük örgütlerde ve belediyelerde, politikaları belirleyen üst düzey yöneticiler, küçük bir grubu oluştururlar. Halkla ilişkiler çalışanı, bu yöneticileri iyi tanımalı ve onların güvenini kazanmalıdır. Yöneticinin durumunu analiz edebilmek için halkla ilişkiler çalışanı iyi bir karakter aktörü olmalıdır. Yönetim halkla ilişkiler aktivitelerinden haberdar olmalı ve onlara destek vermelidir. Dolayısıyla yeteri derecede bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. Halkla İlişkiler sorumlusu, en üst yönetici adına kurumu ve onun halkla ilişkiler politikalarını temsil eder. Bu sorumlu kişi kamuoyu ile kurum arasındaki bağı kurup geliştirir ve kurum elemanlarını (en üst düzey yöneticiden, en alt kademedeki çalışana kadar), kurumun dış görüntüsünü geliştirmek için nasıl davranmaları gerektiği, nelere dikkat etmeleri gerektiği ve hedef kitlenin kurum hakkındaki izlenimleri konularında eğitir.
” GÜLTEKİN ve ÇELİK (2007: 314).

4. Belediyelerde kurumsal tanıtım


Belediyeler ve yerel yönetimler öncelikle kendi kurumsal tanıtımını yapmak veya yaptıkları çalışmaları tanıtmak ihtiyacı duyarlar. Hem bu tanıtımı yapabilmek hem de halkın beklentilerini karşılamak için Halkla İlişkiler ve kurumsal tanıtım alanında hedef kitlenin her kısmına ulaşmak zorundadırlar. Kurumsal tanıtım konusuyla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Necdet Aksoy şunları kaydetmiştir: "Halkla ilişkilerde belediye hizmetlerini ve kurumu tanıtmak temel alınmalıdır. Kurum tanıtımının amacı yansız ve yalın tanıtma olmalıdır. Halk üzerinde güvenilir görünüm ve destek yaratmak ancak olumlu çalışmalarla mümkündür. Halkın katılımı düzenli yapılan halkla ilişkiler çalışmasını mümkün kılacaktır. Demokratik yaşamın koşulu, yönetimle yönetilen arasında kurulacak engelsiz iletişimdir. Halka tanıtılmaya değer bir hizmet politikası oluşturmak ve bu politikayı halkın yararına programlar aracılığı ile etkili, verimli uygulamalarla gerçekleştirmek halkla ilişkilerin görevlerindendir” (www.sosyalpolitikalar.com.tr, Erişim Tarihi, 06.04.2016 ).

Örgüt ve kamularının iletişiminin yönetimi olarak tanımlanabilecek olan halkla ilişkilerde iki işlevden bahsedilmektedir.Bunlar, tanıtma ve tanıma işlevleridir. Tanıtma işlevi, tek-yönlü iletişim faaliyetlerini içerir ve halkla ilişkilerin en eski ve temel faaliyet grubunu oluşturur. Amaç örgütü, mal ve hizmetlerini kamulara tanıtmaktır. İnternet üzerinden iletilen haber bültenleri, vatandaşlara yönelik yapılan duyurular tanıtma faaliyetlerine örnek oluşturur.İkinci işlev ise tanıma işlevidir, tanıma örgütün kamularını tanımasını, onların istek ve eğilimlerini anlamasına yönelik faaliyetleri kapsar.Bu faaliyetler iletişim etkinliğine geribildirimi katar ve iletişim iki yönlü hale gelir. Bilgi edinme başvuruları, anketler tanıma işlevine örnek oluşturur. Bu iki işlevin dengeli bir şekilde kullanılması örgütlerde diyalogu geliştirici bir işlev görmektedir. Böylesine bir etkileşim de ilişki kurmayı sağlayacaktır" BERKOWİTZ (2007: 128).

Yerel yönetimlerde en etkili tanıtım yerel yöneticinin esnaf, öğrenci ve mahalle aralarında halkın içerisinde sık sık yer almalıdır.Vatandaşın fısıltı gazetesi oluşturmasını başkanın sürekli kendi içlerinde olduğunun izlenimini ve algısını vermelidir.bir belediye bakanının bu tür yapacağı faaliyetler iki diyalog kurma imkanı nedeniyle aynı zamanda bir çok sorunu da yerinde görmesini sağladığı gibi doğal kurumsal tanıtım yapma imkanı da doğmuş olur."Halkla ilişkilerde, belediye başkanının belirli bir program dâhilinde aksatmaması gereken en önemli çalışmalardan biri sokak sokak gezerek vatandaşlarla birebir yüz yüze iletişim kurabilmesidir. Seçim öncesi çok sık yapılan bu tür gezilerin, seçim sonrası azalması ya da yapılmaması sağlıklı ve samimi bir iletişimin gerçekleşmediğini gösterir. Belediye başkanı sadece makamına gelinerek görüşülmeye çalışılan bir yönetici olarak akılda kalmamalıdır. Halkın arasına girmeli, bazı sorunları aracısız birebir gözlemleyebilmeli ya da duyabilmelidir. Belediye başkanlarında çok sık görülen düşünce hatası, yönettiği il, ilçe veya belde için yoğun bir tempoyla çalıştığı için bu tür ziyaretleri ötelemek zorunda kaldığıdır. Esnaf ziyaretleri yapmak, onların sorunlarını taleplerini dinlemek birçok konuya da hakim olma noktasında büyük fayda sağlar. Günde çeşitli düşünceye sahip yüzlerce, binlerce insan ile birebir iletişim halinde olan esnaflar, bu nedenle yaşanılan çevrenin bir nevi nabzını tutarlar. Belediye başkanı kendisine oy versin ya da vermesin esnafın, halkın arasına karışıp onları dinlemeli sorun, talep ve şikayetleri ilk ağızdan dinleyebilmelidir. Halkla arasında mesafe bulunan, sokakta halkın arasında görünmeyen belediye başkanının olumsuz imajı kendisini seçimlerde sahaya indiğinde belirgin bir şekilde gösterecektir. Öte yandan, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da toplumun her kesiminden insanları bir araya geldiği, çoğu zaman da kanaat önderliği gibi bir misyonu yerine getiren önemli kuruluşlardır. Bu nedenle, belediye başkanlarının halkla ilişkiler faaliyetleri noktasında Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik diyaloglarını sağlam ve güçlü bir iletişim ile sağlayabilmelidir. Çoğu zaman belediye başkanları esnaflarla ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldiğinde, belki de o ana kadar farkında olmadığı sorunların veya eksikliklerin, taleplerin farkına varabilmektedir. Çünkü, onlar misyon itibariyle sokağın nabzını en iyi tutan meslek ve kuruluşlardır.KONUKMAN, ( 2015:78-82)

Yerel yöneticilerin vatandaş etkisi ne olduğunun bilinci ve doğrular niteliğini taşıyan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı içerisinde halkın beklentileri ile ilgili olarak 10 ilçede toplam 576 vatandaşın katıldığı anket çalışması yapmış, (Belediye Yönetiminin-Belediye Başkanının Sizlerle Hangi şekilde bir araya gelmesini istersiniz?) sorusuna ise vatandaşların cevabı Bkz.(Tablo 1) ve grafiğinin kendi içinde yüzdelik dilim ile karşılaştırılmış ve Halkla İlişkiler ve Tanıtımın bir özelliğini ortaya koymuş ve bu şekilde ölçme ve değerlendirmesini yapmıştır.Yapılan anket sonuçları % lik dilim ile değerlendirilmiştir.Yapılan ölçme ve değerlendirmede ise %59'u başkanın mahalleri gezerek, %20.8 mahalle toplantısı, %19,4 ile Halk günleri ile bir araya gelmek istediğini belirtmiştir.

Tablo 1 Belediye Yönetiminin (Belediye Başkanı) Sizlerle Hangi Şekilde Bir Araya Gelmesini İstersiniz?
Cevap Kişi Sayısı Yüzde Cevap Verenler Yüzde(%) Toplamlı Yüzde (%)
Mahalle Toplantıları 120 20,8 20,8 20,8
Halk Günleri 112 19,4 19,4 40,3
Mahalleleri Gezerek 344 59,7 59,7 100,0
Total 576 100,0 100,0

Anketteki dikkat çekici oran ise halkın başkanın mahalleleri gezerek %59,7 ile çoğunluğu göstermiştir.

5.Kurumsal Tanıtım Olarak Belediyelerde Sosyal Medya

Kurumlar ve yerel yönetimler bilginin kaynağına ulaşmak ve bunu paylaşmak üzere çalışmalarını sürmeli ve interneti ve internet medyasını etkin kullanmalıdırlar. Günümüzde kuruluşlar, halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısını pek çok yöntemin yanı sıra internet mesaj panolarındaki tartışmalara göre değerlendirmektedirler.Yeni iletişim teknolojilerinin "bilginin demokratikleşmesini‟ sağladığı ifade edilmektedir.WİLCOX (2006: 84).

Toplumun her alanında yer alan Halkla İlişkilerin diğer bir önemli ayağı ise sosyal medyadır. Ancak; Kurumların ve yerel yönetimlerin kullanmış olduğu tanıtım amaçlı sosyal medya yer almaktadır. "Sosyal medya uygulamaları, kişisel, samimi dilleri sayesinde kamularla duygusal bağ kurmaya yönelik işlev görmektedirler. Duygusal bağlar kişiye veya kuruma yönelik kurumsal kimliği güçlendirmektedir. Bu yönüyle de halkla ilişkilerin amacına önemli bir katkı yapabilmektedirler. Kamu yönetimi açısından da uygulamaların bir özelliği bulunmaktadır. Spor, müzik, moda, eğlence, siyaset gibi başlıklar sosyal ağlarda yer bulurken, petrol şirketi veya bir bankanın sosyal ağda kendisiyle ilgili bir paylaşım yapması yoğun eleştiriye maruz kalacağından dolayı söz konusu olmamaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, kamusal hizmet ve yarara odaklanan kamu yönetimi bir değer üreterek anlamlı faaliyetler gerçekleştirme noktasında sosyal medya içinde yer alabilmektedirler. Türkiye'deki kamu kurumları internet teknolojisine hızlı bir şekilde uyum sağlamıştır.Ancak internet siteleri üzerinden gerçekleşen iletişim faaliyetleri ağırlıklı olarak kurumu tanıtma amacına hizmet etmektedir. YAĞMURLU, (2010:8)

Yerel yönetimlerin-belediyelerin kurum ve yönetici olarak sosyal medyayı ne ölçüde kullanıldığı yönünde; Dijital Kent 2015–Yerel Yönetimler Dijital Varlık Reytingi istatistik (www.msy.kim/2016) araştırmaları yapılmıştır. Sıralamada bir çok belediyenin ve belediye başkanının Halkın daha kolay bir şekilde yerel yöneticilere ulaşımını sağlamak ve yapmış olduğu kurumsal faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla sosyal medyayı etkin kullandığı görülmüştür. Belediye ve yöneticilerin sosyal medya ağlarında Twitter ve Facebook ve Halkla İlişkilerin videolu kurumsal tanıtım ayağında ise Google+ plus etkin kullanıldığı görülmüştür.(Bkz. www.msy.kim/ 2016)

Yerel yöneticilerin öncelikle belediye başkanlarının konjonktür gereği sosyal medyayı kullanmaları gerekmektedir."Günde milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya havuzundan siyasilerin de uzak durması beklenemezdi. Bir belediye başkanının da halkla ilişkiler açısından kullanabileceği bir mecra da sosyal medyadır. Kişisel Facebook, Twitter, Instagram hesabı bulunan belediye başkanının bunu aktif bir şekilde kullanması kadar, iletişimi tek yönlü sürdürmemesi de gerekir. KONUKMAN, (2015: 78-82)

Sonuç

Günümüz dünyasında, birçok alandaki kurum ve kuruluşlarda Halkla İlişkilerin önemi giderek daha da belirgin hale gelmiştir. Ülkemizde ise özellikle 2004 yılından sonra bu konuda yapılan reformların genel olarak sebebi Halkla İlişkiler alanlarının çalışmalarının değerinin daha çok fark edilmesidir. Anket, referandum, kamuoyu araştırması, vaka raporları, algı operasyonu ve bu gibi terimler bu dönemlerde ortaya çıkmış ve bu doğrultuda Halkla İlişkilerin önemi ve güvenilirliği ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de yerel yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında özellikle halkın hedef kitle olarak belirlenmesi gerekliliği ortadadır. Kurum ile hedef kitle yani halk arasındaki iletişimi sağlamak için ise üst yönetimin en büyük yardımcısı Halkla İlişkilerdir. Çünkü, ancak Halkla İlişkiler sayesinde kurumların yani yerel yönetimlerin faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi, tanıtımların yapılması, halkın görüşlerinin alınması ve bu görüşler sayesinde faaliyetlerin veya kararların yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği anlaşılabilir. Bu özellikle yerel yönetim ve belediyelerde daha önemli olduğu gözlemlenmiştir. Yerel yöneticilerin Halkla ilişkiler ve çalışanları ile alakalı olarak ilgi göstermeleri gerektiği ihtiyacını doğurmuştur. Bunun yanında yine yöneticilerin de iki yönlü diyalog bilinci ile donanması gerekmektedir. Kamu yöneticilerinin halkla ilişkilerin ne olduğunu ve halkla iki yönlü iletişimin nasıl kurulacağını bilmeleri gerekmektedir. Bu düşünce ile yerel yönetimlerde halka ulaşmanın tüm teknolojik iletişim kanallarının kullanılması gerektiği görülmüştür ve halka ulaşmanın öneminin zamanın iletişim aracı olan internet ve sosyal medya gibi bir unsuru ile kaçınılmaz olduğu görülmüştür. Yerel yönetimlerin doğru bilgi kaynağı ile algı yönetimi ve ikna mühendisliği ile halkı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmenin kaçınılmaz olduğu görülmüştür.


KAYNAKÇA

GÜLTEKİN, Nihat, A. ÇELİK (2007), “Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Şanlıurfa Belediyesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2007,C. XXII, S. 1, s. 311-325.

ŞAKACI, Bilge Kağan "Türk Dünyasında Yerel Yönetim sorunları” 2014:3-4

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü/Anket

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/8bc6f6320e4ad7c_ek.pdf?dergi=Cagdas%20Yerel%20Yone timler%20Dergisi E.T. 21.04.2016

http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/web/15-67-1-1/muze tr/koleksiyonlar/sark_eserleri_muzesi_eserler/kades_anlasmasi E.T. 07.03.2016

http://velicinar.blogspot.com.tr/2012/07/halkla-iliskilerin-tarihsel-gelisimi.html E.T. 04.04.2016

http://www.halklailiskiler.com.tr/yazi.php?id=4973&baslik=Halkla%20%C4%B0li%C5%9Fkil er%20Tan%C4%B1mla r%C4%B1 E.T. 05.04.2016

http://www.tacso.org/doc/doc_manual6tr.pdf E.T. 03.04.2016
http://www.halklailiskiler.com.tr/yazi.php?id=4390 E.T. 07.04.2016

http://www.sosyalpolitikalar.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=34:be lediyelerde-bir-halkla-likiler-modeli-beyaz-masa&catid=7:kapak-dosyas&Itemid=31 E.T.06.04.2016

http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/05/2.pdf E.T. 22.04.2016

WİLCOX D L 2006 The Landscape of Today's Public Relations, Analisi 34, 65-85

BERKOWİZ E N 2007 The Evolution of Public Relations an the Use of the Internet: the İmplications for Health Care Organizations, Healt Marketin Quarterly, 24(3/4), 117-130

YAĞMURLU, Aslı 2010 E-Halkla İlişkiler ve Bakanlık Uygulamaları,Selçuk İletişim Dergi, 6 (2),62-80.

KONUKMAN, Emrah Alparslan Gazi Üniversitesi / İletişim Fakültesi / Öğretim Görevlisi T.B.B. İller ve Belediyeler dergisi Aralık 2015 sayı:812 syf:78-82

KUYUCU, Mihalis WEB 2.0 Haçlı Seferleri Twitter ile Ana Akım Medyanın Erişim Savaşı,Ankara, Heretik,2015,s.147

ÇALIŞIR, Gülsüm Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 24 Sayı 4 Ekim 2015, s.59-93
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Ve Kurumsal Tanıtım" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Hasan Kahkeci'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
» Makale Bilgileri
Tarih
25-01-2017 - 11:06
(243 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 3 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 3 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
626
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 2 saat 30 dakika 7 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,58 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 27861, Kelime Sayısı : 3355, Boyut : 27,21 Kb.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1954
Yorumlar : 1
kendi alanında uzmanlaşan ve makale yazan kamu personel sayısının artması dileğiyle çabanızdan ve orataya koyduğunuz eserden dolayı sizi kutlarım. Bu boş kubbede sedanız daim olsun inşallah...(...)
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,08876610 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.