Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Spor Genel Müdürlüğü Ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurullarının Yapısal Analizi

Yazan : Tekin Çolakoğlu [Yazarla İletişim]
Doç. Dr.

Makale Özeti
ÖZET Spor kendine ait kuralları ile değişik bir hukuk dalı olarak günümüzde işlerliğini sürdürmektedir. Sporun tâbi olduğu hukukî düzenlemeler, sporun hemen hemen bütün alanlarında ve aşamalarında kendisini göstermektedir. Sporcular, kulüpler, federasyonlar, uluslararası federasyonlar ve ekonomik kuruluşlar ekseninde karmaşık bir yapıya sahip olan sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkan hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması, spor hukukunun ayrı bir alan olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sporu ilgilendiren uyuşmazlıkların oldukça karmaşık unsurlar içerdiği ve herhangi bir hukukçunun sahip olmadığı veya sahip olma ihtiyacı hissetmediği özel bir takım hukuki bilgiler çerçevesinde çözüme bağlanması gerektiği görülmektedir. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu atama ile göreve gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu seçimle iş başına gelmektedir. Tahkim Kurullarının Anayasal desteği olmasına rağmen mevzuatlarında halen birçok farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun yapısına bakıldığında, Spor Tahkim Kurulunun 60 Spor Federasyonunun ulusal ve uluslar arası mevzuat bilgisine haiz ve sürekli değişen uluslararası mevzuatı da takip eden bir yapının oluşması gerekir. Tahkim kurulunun üye sayısı da dikkate alındığında bu yoğun ve karmaşık uygulamalara sağlıklı bir şekilde çözüm üretmesi zor bir uygulama gibi gözükmektedir. Sonuç olarak, Anayasal desteği olan Tahkim Kurullarının Yargıtay yapılanmasında veya Uluslar arası Spor Tahkiminde (CAS) olduğu gibi, Futbolu da içine alacak yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu söylenebilir. Anahtar sözcükler: Tahkim Kurulu, Spor Hukuku, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu * II. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. 31 Mayıs – 02 Haziran 2012 Ankara/Türkiye

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
TAHKİM KURULLARININ YAPISAL ANALİZİ
Tekin Çolakoğlu*, Zafer Çelik*
*Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
ÖZET
Spor kendine ait kuralları ile değişik bir hukuk dalı olarak günümüzde işlerliğini sürdürmektedir. Sporun tâbi olduğu hukukî düzenlemeler, sporun hemen hemen bütün alanlarında ve aşamalarında kendisini göstermektedir. Sporcular, kulüpler, federasyonlar, uluslararası federasyonlar ve ekonomik kuruluşlar ekseninde karmaşık bir yapıya sahip olan sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkan hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması, spor hukukunun ayrı bir alan olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sporu ilgilendiren uyuşmazlıkların oldukça karmaşık unsurlar içerdiği ve herhangi bir hukukçunun sahip olmadığı veya sahip olma ihtiyacı hissetmediği özel bir takım hukuki bilgiler çerçevesinde çözüme bağlanması gerektiği görülmektedir.
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu atama ile göreve gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu seçimle iş başına gelmektedir. Tahkim Kurullarının Anayasal desteği olmasına rağmen mevzuatlarında halen birçok farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun yapısına bakıldığında, Spor Tahkim Kurulunun 60 Spor Federasyonunun ulusal ve uluslar arası mevzuat bilgisine haiz ve sürekli değişen uluslararası mevzuatı da takip eden bir yapının oluşması gerekir. Tahkim kurulunun üye sayısı da dikkate alındığında bu yoğun ve karmaşık uygulamalara sağlıklı bir şekilde çözüm üretmesi zor bir uygulama gibi gözükmektedir.
Sonuç olarak, Anayasal desteği olan Tahkim Kurullarının Yargıtay yapılanmasında veya Uluslar arası Spor Tahkiminde (CAS) olduğu gibi, Futbolu da içine alacak yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu söylenebilir.
Anahtar sözcükler: Tahkim Kurulu, Spor Hukuku, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu
* II. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. 31 Mayıs – 02 Haziran 2012 Ankara/Türkiye


GİRİŞ VE AMAÇ
Başlangıçta bir oyun ve serbest zaman değerlendirme aracı olarak ortaya çıkan spor, günümüzde ekonomik, siyasi, uluslararası ve hukuki yönden farklı bir nitelik kazanmıştır. Bu anlamda spor, çok yönlü etkileri olan toplumsal bir kurum hâline gelmiştir. Sporun hukukla olan ilişkisi de diğer toplumsal kurumların hukukla olan ilişkilerinden farklı değildir. Bütün alanlarda olduğu gibi sporun da belli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi ve denetlenmesi bir zorunluluktur (TBMM, 2011).
Sporcular, kulüpler, federasyonlar, uluslararası federasyonlar ekseninde karmaşık bir yapıya sahip olan sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkan hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması; disiplinler arası bir bilim dalı olan spora yeni bir alan daha kazandırmış, spor hukukunun ayrı bir alan olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur (Özsoy, 2008).
Spor hukuku, hukukun temel iki kesimini: kamu ve özel hukuku doğrudan ilgilendirmekte, etkilendirmektedir. Ceza hukuku ile ona farklı kavramlar getirecek kadar iç içedir. Dernekler hukuku, ticaret hukuku, fikri hukuk, vergi hukuku ve maliye, vatandaşlık hukuku ve hepsinden öte uluslararası hukuk, spor hukukunun içine girmekte, spor hukuku uluslararası hukuka çok farklı içerikler kazandırmaktadır (Erkiner, 2002)
Sporun tâbi olduğu hukukî düzenlemeler, sporun hemen hemen bütün alanlarında ve aşamalarında kendisini göstermektedir. Özellikle futbol başta olmak üzere, diğer spor dallarının hem kulüpler hem de medya bakımından önemli bir kazanç kaynağı oluşturduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Spor kulüplerinin şirketleşmeleri de sporun doğrudan doğruya kazanç elde edilebilen bir faaliyet haline geldiğinin en önemli göstergesidir. Sporun bu şekilde para kazandıran bir uğraş haline gelmesiyle birlikte gerek idareci ve sporcu olarak gerek sporun diğer alanlarında bu faaliyetleri bir meslek olarak yerine getiren, hayatını bu şekilde kazananların sayısı giderek artmaktadır(Küçükgüngör, 1999).
Karma bir hukuk dalı olarak nitelendirdiğimiz spor hukukunu, kişilerin sportif faaliyetlerinden doğan ilişkileri bakımından iki gruba ayırabiliriz:
1. Sportif faaliyetlerde, sporcuların birbirleriyle ve spor örgütleriyle ilişkileri (Bireysel Spor Hukuku),
2. Spor örgütlerinin birbiriyle ilişkileri (Örgütsel (Kollektif) Spor Hukuku).
Bireysel Spor Hukukunda, kişilerin takım halinde değil de, tek başına yaptıkları sportif faaliyetlerden doğan hukuki ilişkiler söz konusudur. Bu itibarla, Bireysel Spor Hukukunda, genel olarak, kişilerin spor yapmak konusundaki menfaati ve bu menfaatlerin ihlali sebebiyle ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar incelenmektedir. Gerek sportif faaliyetlerden önce ve sonra, gerekse sportif faaliyetler sırasında, sporcuların birbirleriyle ve spor örgütleriyle olan ilişkileri de, Bireysel Spor Hukukunun konusunu oluşturmaktadır (Ertaş ve Petek, 2005).
Örgütsel (Kollektif) Spor Hukukunda ise, Bireysel Spor Hukukunun aksine, kişilerin tek başına değil de, takım halinde yaptıkları sportif faaliyetlerden doğan hukuki ilişkiler, takımı oluşturan sporcuların kulüpleriyle ve spor örgütleriyle olan ilişkileri, sporun kitlesel bir sosyal olay olmasından hareketle spor örgütlerinin oluşumu, yapısı ve hukuk düzeni içindeki ehliyetleri, bu örgütlerin birbirleriyle ilişkileri incelenmektedir (Ertaş ve Petek, 2005).
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın üçüncü bölümünde yer alan “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde yer alan 58. ve 59. maddelerinde, “Gençliğin korunması, Sporun geliştirilmesi ve tahkim başlıkları altında, Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirmek, sporun kitlelere yayılmasını teşvik, başarılı sporcuyu koruma ve tahkim” konuları yer almaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, spor yapma bir temel hak olarak belirtilmemiş, sadece devlete, vatandaşların beden ve ruh sağlığını geliştirmek için imkanlar sağlama görevi yüklenmiştir. Devlette anayasanın 65. Maddesinde ifade edildiği üzere ekonomik imkanları ölçüsünde bu görevi yerine getirmeye çalışacaktır (Çağlayan,2007).

TAHKİM
Tahkim, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak özel bir süreçtir. Diğer bir ifadeyle, geleneksel mahkemelerin aksine, karar verme yetkisinin özel kişilere tanındığı bir yargılama usulüdür (Şahinol, 2006).
Sporun çok hızlı bir şekilde gelişmesi, ortaya çıkan sorunların artması, hızlı ve pratik şekilde çözüm bulunması gereğini doğurmaktadır. Spor alanında yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesinde, hızlı ve kesin bir çözüm yolu olması nedeniyle tahkim sıkça başvurulan bir hukuk prosedürüdür (Özsoy, 2008).
Spor uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümünü zorunlu kılan faktörler arasında, gerek disiplin gerekse mali nitelikli uyuşmazlıkların kısa bir süre içinde sonuçlandırılması zorunluluğu, tek bir uyuşmazlık çözüm sistemi oluşturarak, spor hukuku uyuşmazlıklarında mümkün olduğu ölçüde birbiriyle uyumlu ve tutarlı kararlar verilmesinin sağlanması, söz konusu uyuşmazlıkların belli bir uzmanlık gerektirmesi gösterilmektedir (Uz, 2011).
Tahkim müessesesi “ihtiyari tahkim” ve “zorunlu tahkim” olmak üzere iki türlüdür. İhtiyari tahkimde taraflar mahkemeye gitme hakları olduğu hâlde, haklarını kullanmayıp bir başka hak olan tahkim yoluna giderler. Buna karşılık bazı hâllerde, uyuşmazlığın çözülmesi zorunlu olarak hakeme bırakılmışsa buna “zorunlu tahkim” denir. Sporda da, örneğin profesyonel futbolla ilgili ihtilafların çözümü de mahkemelerin nezrinde olmayıp zorunlu olarak Tahkim Kurulu tarafından çözümlenmektedir (TBMM, 2011).
Anayasa’nın “Sporun Geliştirilmesi ve Tahkim” kenar başlıklı 59’uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği, Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı” belirtilmiştir (TBMMM, 2011).
TFF haricinde, 3289 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesi hükümlerine göre idari ve mali yönden özerk federasyonların genel kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile genel kurulda kimlerin oy kullanacağı ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri GSGM’ce düzenlenecek “Çerçeve Statü” ile belirlenmektedir (TBMM, 2011). 29.03.2011 - 6215/10 md. yapılan değişiklikle “Özerk spor federasyonları” “Bağımsız spor federasyonları” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Tablo 1: Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulları Mevzuatlarının Karşılaştırılması

SGM TAHKİM KURULU TFF TAHKİM KURULU
AMAÇ
Bu Yönetmeliğin amacı, spor federasyonlarının iş ve işleyişleri ile ilgili olarak federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler, kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilâflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyip kesin karara bağlamak üzere oluşturulan Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.*
Bu Talimat, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da ve TFF Statüsü’nde düzenlenmiş olan Tahkim Kurulu’nun çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.**

GÖREV SÜRESİ
Tahkim Kurulu dört yıl için görevlendirilir.* Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi ile sınırlıdır.**

GÖREVLENDİRME VE SEÇİM
Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı İle görevlendirilir.* Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilirler.**
Tahkim Kurulu. görevinde bağımsız ve tarafsızdır.**** Kurul, görevinde bağımsızdır, tarafsızdır.***
Kurul Başkanını kendi seçer.* Kurul Başkanını Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilirler.**
Kurul, yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder* Bir Başkan ile altı asıl, altı yedek üyeden oluşur.**
Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır.*
En az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip Hukuk Fakültesi mezunları arasından seçilir.**
Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Kurulda görev alabilirler.*
Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.* Kurul, ilk toplantısında asıl üyeler arasından bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçer.
Kurul, ihtiyaç duyduğu konularda ihtisas birimleri oluşturabilir. İhtisas birimleri, ilgili federasyon ve diğer birim temsilcilerinden oluşturulur.* Tahkim Kurulu’nun idari işlerini yürütmek üzere Tahkim Kurulu Başkanlığının önerisi üzerine bir Tahkim Kurulu Koordinatörü görevlendirir.**

TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR
Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Vekilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır.* Kurul, Başkanın veya mazeretli olması durumunda Başkan Vekili’nin çağrısı üzerine en az beş asıl üyenin katılımı ile toplanır. **
Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.* Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir.**
Oy kullanmak zorunlu olup, çekimser kalınamaz. Oy kullanmayan üye toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış sayılır.* Oy kullanmak zorunlu olup çekimser kalınamaz. Oy kullanmayan üye toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış sayılır.**

BAŞVURU
Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe ile yapılır.* Tahkim Kurulu Başkanlığına başvuru yazılı olarak yapılır. Dilekçede, tarafların ve varsa vekillerinin adı soyadı, unvanı, adresleri, başvurularının konusu, dayandıkları maddi vakıalar, delilleri ve talepleri yer alır.**
Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür.* Kurul’a yapılacak başvuru veya itirazlar, kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen yedi gün içinde harcı yatırılmak suretiyle gerçekleştirilmek zorundadır.**
Başvuru sahibi, başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konulmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.* Başvuru sahibi, başvuru harcını yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Harcı yatırılmamış başvurular reddedilir.**

ÜYELİKTEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA
Özür beyan etmeksizin, aralıksız üç oturuma veya bir yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asıl üyeler çekilmiş sayılır.* Özür beyan etmeksizin, aralıksız 3 olağan oturuma veya bir sene içinde toplam 15 olağan oturuma katılmamış asıl üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Ancak, bir sene içinde yapılan olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamış herhangi bir üye, mazeret bildirmiş ve izin almış olsa dahi çekilmiş sayılır.**
Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.* Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yeni üye seçilemez.**
Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asil üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilmiş sayılır.* Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, yedek üyeler sırasıyla ve kendiliğinden gelirler.**
Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyelerin görev süresi, yerine seçilenlerin görev süresi kadardır.* Eksik kalan yedek üye sayısı, seçilecek yeni üyelerle tamamlanır.**

KURULLARDA GÖREV ALAMAYACAKLAR
Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar,* Özerk federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar,**

İhtar cezası dışında sportif ceza alanlar,* Ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla cezaya çarptırılmış olanlar,**
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından ceza alanlar görev alamazlar.* Böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

YARGI YETKİSİ
Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilafları, Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki uyuşmazlıkları, Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,* Federasyon ile Kulüpler, Hakemler, Futbolcular, Teknik Direktörler, Antrenörler, Oyuncu Temsilcileri, masörler ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı yapılan başvuruları,**
Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını,* Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış Talimatların, Kanun, Ana Statü, FIFA ve UEFA Ana Statülerine aykırılığına ilişkin başvuruları, ilgililerin talebi üzerine inceler ve karara bağlar.**
Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında veya federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Kurulca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını,* Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol federasyonu arasında çıkacak ihtilaf hakkında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Federasyon başkanları ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararları, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin sonuca bağlar.*

KARAR
Kurul tarafından spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olarak verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.* Kurul kararları kesindir; idari veya yargısal mercilerin onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari veya yargısal mercilere de başvurulamaz.**
Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı Kurula karar düzeltme talebinde bulunabilirler.* Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri saklıdır.**
Kurul, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi halleri dışında aynı konuda tekrar karar veremez.*
* Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği ( http://www.mevzuat.gov.tr.).
** Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatı (http://www.tff.org/).
*** Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü (http://www.tff.org/).
****Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ( http://www.mevzuat.gov.tr.)


SONUÇ
Sporu ilgilendiren uyuşmazlıkların oldukça karmaşık unsurlar içerdiği ve herhangi bir hukukçunun sahip olmadığı veya sahip olma ihtiyacı hissetmediği özel bir takım hukuki bilgiler çerçevesinde çözüme bağlanması gerektiği görülmektedir. CAS tarafından uygulanan tahkim yönteminde, sporla ilgili bir uyuşmazlığın tarafları, uyuşmazlığı çözüme bağlayacak hakem veya hakemleri, spor ve hukuk alanında uzmanlık ve güvenilirlik gibi niteliklere sahip kişilerden oluşan CAS hakem listesi içinden belirleme yetkisine sahiptirler. Bu şekilde sözü edilen niteliklere sahip olan hakemler tarafından tahkim yargılaması sonucunda ulaşılan çözüm tarzları, sporun mahiyetine ve ihtiyaçlarına uygun düşmekte ve bu da verilen kararların taraflar için adil, etkili ve gerçekçi, uygulanma kabiliyetine sahip, anlaşılır ve güvenilir olmasını sağlamaktadır (Küçükgüngör, 2004).
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu yönü incelendiğinde; Bir Yargı organında 7 kişinin 60 uluslararası ve ulusal spor federasyonunun bütün mevzuat ve içtihatlarını bilerek, sık sık meydana gelen mevzuat değişikliklerini de takip ederek karar vermeleri çok zor, hatta imkânsızdır. Nitekim, gerek TFF gerekse GSGM Tahkim Kurullarının kararları, uluslararası düzeyde yeniden incelemeye alınmakta ve çoklukla bozulmaktadır (Erkiner, 2010).
SGM Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen hususlarda karar verme yetkisine sahip kurul, SGM Tahkim Kuruludur. Ancak SGM ile TFF arasında oluşabilecek veya TFF ile diğer federasyonlar arasında oluşabilecek bir anlaşmazlıkla ilgili yetkili bir tahkim kurulu olmayışı bu konudaki mevzuat eksikliğini göstermektedir. SGM bu konuda gerekli çalışmaları yaparak gerekli kanun ve yönetmelikleri hazırlayarak mevzuat boşluğunu gidermelidir.
TFF Ana Statüsünde “Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır” denilirken, TFF Tahkim Kurulu Talimatında “Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi ile sınırlıdır” hükmü bulunmaktadır. TFF Statüsü ve TFF Tahkim Kurulu Talimatındaki bu farklılık düzeltilmelidir.
Anayasal desteği olan Tahkim Kurullarının Yargıtay yapılanmasında veya Uluslar arası Spor Tahkiminde (CAS) olduğu gibi, Futbolu da içine alacak yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu söylenebilir.

KAYNAKLAR
1. Çağlayan, R., (2007), Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri), 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 24.
2. Erkiner, K. (2002) Dünyada Spor Hukuku Eğitimi, http://www.radikal.com.tr/ haber .php ? haberno=49662, 19.02.2012
3. Erkiner, K. (2010), Özerk Spor Federasyonlarına Yeni Düzen, http://www.sporhukuku .org.tr/ makaleler/125-oezerk-spor-federasyonlarina-yeni-duezen.html, 01.03.2012.
4. Ertaş, Ş., Petek, H. (2005), Spor Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 31-32.
5. Küçükgüngör, E. (1999), Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu, Ankara Barosu Dergisi, 56(1), 39
6. Küçükgüngör, E., (2004), Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2004-53-02/AUHF-2004-53-02-Kucukgungor.pdf, 25.02.2012.
7. Özsoy, S. (2008), Spor Hukukunda Tahkim, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 3 (1), 16
8. Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, http://www. Mevzuat .gov.tr. 20.02.2012
9. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği, http://www.mevzuat.gov.tr. , 20.02.2012
10. Şahinol, R. (2006), Ad Hoc Tahkim (Uncıtral Tahkim Kuralları), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Master Tezi, Ankara, 3.
11. TBMM, (2011), “Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, http://www.tbmm.gov.tr./komisyon/denetim spor/belgeler/ss733_spor _aras kom.pdf., 20.02.2012.
12. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, 01.03.2012.
13. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatı, http://www.tff.org/, 24.02.2012
14. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü, http://www.tff.org/, 24.02.2012.
15. Uz, A. (2011) Sporla İlgili Uyuşmazlıkların Çözümünde Zorunlu Tahkim Yolu, Tahkim Kurulları ve Kararlarının Hukuki Niteliği Üzerine, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 244.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Spor Genel Müdürlüğü Ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurullarının Yapısal Analizi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Tekin Çolakoğlu'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
10-02-2014 - 14:23
(1836 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
4960
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 gün 10 saat 20 dakika 45 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,70 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 21714, Kelime Sayısı : 2535, Boyut : 21,21 Kb.
* 1 kez yazdırıldı.
* 1 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1746
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02571893 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.