Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Cezanın Ertelenmesi-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yazan : Uğur Hakan Kahraman [Yazarla İletişim]
STAJYER AVUKAT

Makale Özeti
TCK DA DÜZENLENMİŞ OLAN CEZANIN ERTELENMESİ İLE CMK DA DÜZENLENMİŞ OLAN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HUKUKİ DÜZENLENMELERİN FARKLARI VE BENZERLİKLERİ NOKTASINDA BİR HUKUKİ İNCELEME

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ


Madde 51 - (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;


a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir.

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıverilir.

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

(4) Denetim süresi içinde;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,

Mahkemece karar verilebilir.

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği
takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.


A2-)5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması

Madde 231 – (5)Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza ,bir yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise ; mahkemece ,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanması , kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.
Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilebilmesi için ;

a-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan ötürü mahkum olmamış bulunması

b-Mahkemece ,sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

c-Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın ,aynen iade,suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir

(7)Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde ,mahkum olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.

(8)Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının verilmesi halinde sanık,beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulur.Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle ,sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak ;

a-Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde ,meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla ,bir eğitim programına devam etmesine,

b-Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde ,bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c-Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına , belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir.

Denetim süresi içersinde dava zamanaşımı durur.

(9)Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde ;sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zarar denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilebilir.

(10)Denetim süresi içersinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde,açıklanması geriye bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak ,davanın düşmesine karar verilir.

(11)Denetim süresi içersinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkeme hükmü açıklar.Ancak mahkeme ,kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyen sanığın durumunu değerlendirerek cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir.

CMK MD 231 HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığın yapılan yargılama sonucu hükmolunan ceza iki yıl veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası ise mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sanık hakkında herhangi bir hukuki sonuç doğurmaması anlamına gelecektir.Hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamış olması;mahkemece sanığın bir duruşmadaki tutum ve davranışlarından bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluşması ve de son olarak kamunun veya mağdurun uğramış olduğu zararın aynen iade,tazmin veya suçtan önceki hale getirilmesi suretiyle tamamıyla giderilmesi durumunda HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI CMK MD 231 ÇERÇEVESİNDE HÜKMOLUNUR.HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI İLE ARTIK SEÇENEK YAPTIRIM YA DA HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ YOLUNA AYNI CEZA İÇİN GİDİLEMEZ.HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI İLE SANIK 5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİĞİ TABİ TUTULACAKTIR.YİNE AYNI ŞEKİLDE KAMU YA DA MAĞDURUN UĞRADIĞI ZARAR DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ İÇİNDE TAKSİTLER HALİNDE DE ÖDENEBİLİR.EĞER DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNE UYULMAZ YA DA BU SÜRELER İÇİNDE KASTEN SUÇ İŞLENMESİ HALİNDE MAHKEME HÜKMÜ AÇIKLAR ANCAK YİNE MAHKEMENİN TAKDİRİNDE VE DE KOŞULLARIN BULUNMASI HALİNDE SEÇENEK YAPTIRIM YA DA
CEZANIN ERTELENMESİ YOLUNA GİDİLEBİLİR.

TCK MD 51 HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

İşlediği suçtan dolayı 2 yıl ya da daha az süreli hapis cezasına hükmolunması halinde mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış ve de atmış beş yaşını doldurmuş kişiler için üç yıldır. Ancak ertelenebilme kararının verilebilmesi için daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına hükmolunmamış olması; suç işledikten sonra yargılama süresince gösterdiği pişmanlık sebebiyle tekrar suç işlemeyeceği noktasında mahkemede kanaat uyandırması halinde cezanın ertelenmesine karar verilebilir. Cezanın ertelenmesi; suç dolayısıyla zarara uğramış olan kamu veya mağdurun zararının karşılanmasına bağlanabilir. Buna göre zarar giderilinceye kadar infaz kurumunda cezasının çektirilmesine karar verilebilir; zararın giderilmesiyle birlikte mahkemenin vereceği kararla derhal serbest bırakılır. Denetimli serbestlik süresi en az bir yıl en çok 3 yıl olacak olup cezadan daha az denetimli serbestlik süresi getirilemez. Yükümlünün denetim süresinde kasıtlı suç işlemesi halinde veya hâkim uyarısına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

TCK md 51 cezanın ertelenmesi ile CMK md 231 hükmün açıklanmasının geri bırakılması arasındaki fark TCK md 51 cezanın ertelenmesinde 3 ay dan fazla kasıtlı suç işlememiş olması aranırken CMK md 231 de ise daha önce kasıtlı suç işlenmemiş olması aranmaktadır.Buna göre taksirle işlenen suçlar söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve de hapis cezasının ertelenmesi noktasında bir etkisi söz konusu olmayacaktır.Bir diğer fark ise cezanın ertelenmesinde en az bir en çok 3 yıl olan denetim süresi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında 5 yıldır.Yine cezanın ertelenmesinde cezanın ertelenmesinin suça ilişkin zarar gören mağdur veya kamunun zararının karşılanmasına bağlanabileceği yani mahkemenin takdirinde olacağı belirtilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarında mutlak olarak kamu veya mağdurun suç sebebiyle uğramış olduğu zararın karşılanmasını aramaktadır.Yine diğer önemli bir fark da 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını doldurmuş sanıklar için cezanın ertelenmesinde;hükmün açıklanmasından farklı olarak 3 yıl süreli hapis cezasında dahi cezanın ertelenebileceği belirtilmiştir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Cezanın Ertelenmesi-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uğur Hakan Kahraman'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
» Makale Bilgileri
Tarih
18-10-2011 - 13:55
(2379 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 10 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 6 okuyucu (60%) makaleyi yararlı bulurken, 4 okuyucu (40%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
161946
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 5 saat 37 dakika 8 saniye önce.
* Ortalama Günde 68,04 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 11364, Kelime Sayısı : 1233, Boyut : 11,10 Kb.
* 24 kez yazdırıldı.
* 2 kez arkadaşa gönderildi.
* 11 kez indirildi.
* 14 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1399
Yorumlar : 1
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu nedir? bir hüküm müdür? hukuki niteliği ve sonuçları nelerdir? Faydalı olmasını dilerim. http://enderceylan.blogspot.com/2013/03/hukmun-aciklanmasinin-ger... (...)
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03170490 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.