Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Avukatlık Hukuku

Yazan : Av.Bkacar [Yazarla İletişim]
Avukat

AVUKATLIK HUKUKU
Avukat: Serbest olarak meslek icra eden ve her türlü hukuki işlemlerin düzenlenmesi ile hukuki mesele ve uyuşmazlıkların çözümünde taraflara yardım eden, bilgi ve tecrübelerini bu yolda kullanan kamu görevlisidir. Temel özellikleri şunlardır:
a.Kamu hizmetidir.
b.Serbest bir meslektir.
c.Avukatlık mesleği, yargının kurucu unsurlarındandır.
d.Bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.
e.Yargı organlarında vekil ve müdafi sıfatıyla bulunma konusunda tekel yetkisine sahiptir.
f.Hukuki bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine tahsis eder.
Avukatlığın Amacı
1-Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini,
2-Her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini,
3-Hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
Avukatlık Mesleğinin Nitelikleri
a.Kamu Hizmeti Niteliği
b.Serbest meslek niteliği
c.Bağımsızlık niteliği
c.1.Mesleğini icra ederken bağımsızlık
c.2.Avukatın devlete karşı bağımsızlığı
c.3.Avukatın savunma bağımsızlığı
c.4.Müvekkile karşı bağımsızlık
d.Tekelci niteliği
Avukatın Tekel Hakkının İstisnaları
1.Baro levhasına kayıt olma zorunluluğu bulunmayan avukatlar
2.Dava vekilleri
3.Dava Takipçileri
4.Subaylar
5.Muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler
6.Factoring işlemleri
7.Karı ve kocanın kadastro işlemlerinde birbirlerini vekil atayabilmesi
8.Eşlerin hukuki işlem yapabilme yetkisi
9.Tasfiye memurunun davaı takip yetkisi
10.Acentenin davada temsil yetkisi
11.Sendika başkanının temsil yetkisi
12.Marka ve patent vekilleri
Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları
Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya bu fakülteler ile denkliği kabul edilmiş hukuk fakültelerinden mezun olmak,
c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak,
e) Avukatlık Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.
I-Avukatlık İçin Önşart: Avukatlık stajı yapmaktır. Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın yasadaki hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat yanında yapılır.


Staj Yapma Zorunluluğu Olmayanlar
a.Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda,
b. Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde hakimlik, savcılık veya avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlarTürk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçe'yi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış olmak kaydıyla bu kimselerde staj koşulu aranmaz.
Stajyerin Hak ve Görevleri:
Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, baro yönetim kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar.
Stajla Bağdaşan İşler:
Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.
Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.
Stajyerlere Barolarca Yapılacak Yardım
Stajyerlere staj süresince Türkiye Barolar Birliğince kredi verilir. Ödenecek kredinin kaynağı; avukatların yetkili mercilere sunduğu vekâletnamelere avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleridir.
Kredinin miktarı her yıl Ocak ayında staj kredi fonundan stajyerlere verilecek kredinin miktarı, TBB Yönetim Kurulunca belirlenir. Belirlenecek yeni miktar, belirleme tarihinden sonra staj eğitimine başlayanlara uygulanır.
Krediden yararlanmak için başvuruda bulunmak gerekir. Kredi süresi yasal staj süresini geçemez. Stajyere aylık olarak ödenen kredi, stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren 24 ay sonra muaccel hale gelir.
II-Avukatlığa Engel Bir Durumun Olmaması
A.Avukatlıkla Bağdaşabilen Haller
a) Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
b) Hukuk alanında profesör ve doçentlik,
c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet,
e) Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
f) Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
g) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,
h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayım müdürlüğü,
Milletvekilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
(e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında bulunan daire ve kurumların, köy tüzel kişiliklerinin ve kamunun hissedar olduğu şirket ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzel kişilerin ve yüksek öğretimde görevli profesör ve doçentlerin yüksek öğretim kurum ve kuruluşları aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır.
Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.
B.Avukatlık Mesleğine İcra Etme Engelleri
1.Avukatlık Mesleğini İcrasını Sürekli Olarak Engelleyen Haller(s.1)
Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık meslekine kabul istemi reddolunur :
a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,
b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,
c) Avukatlık meslekine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,
d) Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,
e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),
g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.
Yasada sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.
Adayın yasada yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, avukatlığa alınması isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir.
Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.
Öte yandan avukatlık mesleği ile bağdaşması mümkün olmayan işler yasada şöyle belirtilmiştir:
Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.(m.11)
III-Avukatlık İçin Müracaat Prosedürü ve Ruhsatname
IV-Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin
Avukatın Yaptığı İşin Hukuki Durumu
I-Temsil Kurumu: Temsil, bir şahsın hukuki hüküm ve neticeleri başkasına ait olmak üzere başkası adına ve hesabına veya sadece hesabına bir hukuki işlem yapabilme yetkisidir. Temsil olayında temsil olunan, temsilci ve üçüncü şahıs olmak üzere üç unsur bulunur.
II-İş Sözleşmesi: İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Unsurları;
a.İş Görme
b.Bağımlılık
c.Ücret
III-Vekâlet Sözleşmesi: Vekilin müvekkil adına sözleşme gereğince bir işin idaresini ya da bir hizmetin ifasını yerine getirdiği sözleşme türüdür. Unsurları;
a.Bir işin görülmesi
b.Ücret
c.Tarafların iradesi
Sözleşmede Vekilin Hakları
a.Kararlaştırılmış olması halinde yada adet üzere ücret alma hakkı
b.Yapmış olduğu giderleri ve ödemiş olduğu avansları talep etme hakkı
c.İşi yaparken uğradığı zararları müvekkilinden talep etme hakkı
Vekilin Borçları
a.Vekilin iş görme ve özen borcu
b.Vekilin sadakat borcu
c.Vekilin hesap verme borcu
d.Vekilin aldıklarını verme borcu
Not: Müvekkilin hakları vekilin borcunu, müvekkilin borcu vekilin haklarına karşılık gelir.
Sona Erme Halleri
a.İfa ile sona ermesi
b.Tek taraflı olarak sona erme
Bunlar azil, istifadır.
c.Taraflardan birinin ölümü, ehliyetsizliği yada iflası nedeniyle sona erme
IV-Avukatlık Sözleşmesi: Bir tarafta avukat diğer tarafta müvekkil(iş sahibi) arasında yapılan konusu avukatlığın amacı olan hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olan tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.Hukuki niteliği iş görme sözleşmesine benzemekle birlikte kendine özgü(sui generis) bir sözleşmedir.Unsurları;
a.Belli bir hukuki yardımın yapılması
b.Belli bir meblağ yahut değeri kapsaması
c.Tarafların iradesi
Özellikleri
1.Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
2.İvazlı bir sözleşmedir.
3.Belirli bir hukuki yardımın yapılmasına yönelik kamu hizmetinin gerçekleştirilmesini konu edinen bir sözleşmedir.
4.Taraflardan birinin(vekilin) tekel hakkına sahip olduğu bir sözleşmedir.
Vekâlet Sözleşmesinden Farkları
a.Ücret yönünden farklılık
b.Kişi yönünden farklılık
c.Tarafların yükümlülükleri bakımından farklılık
d.İşe son verme ve işten çekilme bakımından farklılık
e.Tazminat isteklerinde zamanaşımı yönünden farklılık
Not: İki sözleşmenin ortak yanı; her iki sözleşmenin de herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın yapılabilmesidir.
Avukatın Hakları
1-Avukatın Ücret İsteme Hakkı
Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder. Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.
a.Avukatlık ücretinden müteselsilen sorumluluk
b.Avukatlık ücretinin rüçhanlı bulunması
2-Avukatın Avans İsteme Hakkı
Avans, avukatın üstlendiği işi yapabilmesi gerekli bir takım masrafları karşılayabilmek için istediği meblağdır.
3-Avukatın Dosya Saklaması ve Hapis Hakkı (s.2)
Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona erer.
Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.
Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.
4-Avukatın Sosyal Güvenliğinin Sağlanması
a.Sosyal Güvenlik Hakkı
Avukatlar, 5510 sayılı yasaya göre hem genel sağlık sigortası yönünden hem de sosyal sigortalar yönünden zorunlu sigortalı sayılmıştır.
b.Sosyal Dayınışma Fonu
Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinde kullanılmak üzere "Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu" kurulmuştur. Fon kapsamında sağlanan sosyal yardımlardan avukatlar ve diğer bazı kimseler(avukatın eşi ve çoçukları gibi) yararlandırılır.
Avukatın Yükümlülükleri
1-Yerine Getirmek Zorunda Olduğu Yükümlülükler
A.Avukatın Büro Edinme Zorunluluğu
Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler.
B.Aynı Büroda Birlikte Çalışma
Birlikte çalışma, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın mesleki çalışmalarını bir büroda yürütmeleridir. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği yoktur, yapılan iş ticari sayılmaz.
a.Avukatlık Ortaklığı: Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.
b.Ortakların Hak ve Borçları
1. Ortaklık payları ve oranları serbestçe belirlenir.
2. Vekâletnameler ortaklık adına düzenlenir.
3. Avukatlık ortaklığı, amacın dışında hak ve mal edinemez, üçüncü kişilerle ortaklık kuramaz, tüzel kişilerin paylarını alamaz.
4. Avukatlık ortaklığı; ortaklarının ve çalışan avukatların ortaklık ile ilgili her türlü işlem, eylem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sınırsız sorumludur.
5. Defter ve kayıtların tutulmasından ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur.
c.Ortaklar Arasındaki Sorunların Çözümü
Avukatların birlikte çalışmalarından veya avukatlık ortaklığında; ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, Avukatlık Kanununun 167 nci maddesinde tanımlanan hakem kurulu tarafından ve Avukatlık Kanunu ve yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.
C.Meslek Kurallarına Uyma Borcu
Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. Stajyerler de, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar.
D.Baroya Karşı Sorumluluklarını Yerine Getirme Borcu
1.Baro başkanı veya yönetimin Avukatlık Kanununa göre verdiği işleri yerine getirme
2.Baro keseneklerini ödeme borcu
3.Avukatın yaptığı bazı işlerle ilgili baroya bilgi verme yükümlülüğü
E.Müvekkile Karşı Yükümlülükleri
1.Görüşüne başvurulan konuda müvekkili aydınlatma ve dava sonucu hakkında bilgi ve tahminini söyleme borcu
2.Karşı tarafla yaptığı görüşmelerden müvekkilini haberdar etme yükümlülüğü
3.Tahsil ettiği paraları derhal müvekkiline verme yükümlülüğü
4.Bilgi ve hesap verme borcu
5.Sadakat borcu
6.Üzerine aldığı işi özenle yapma yükümlülüğü
F.Avukatın Avukata Bilgi Verme Yükümlülüğü
G.Mahkemelere Vekâlet Sunma Yükümlülüğü
H.Avukatın Yanında Çalışacak Kimselerin Gerekli Niteliklere Sahip Olması Yükümlülüğü
I-Fotokopi Alma ve Gerekli Tebligat İşlerini Yaptırma Yükümlülüğü
İ-Duruşmalarda Cübbe Giyme Zorunluluğu
K-Sosyal Güvenlik Primlerini Ödeme Yükümlülüğü
L-Müvekkilinin Talebi ile Uyuşmazlığın Giderilmesi için Karşı Taraf ile Uzlaşma Sağlama Borcu (s.3)
M-Hazır Bulunma Yetki ve Sorumluluğu
O-Diğer Yükümlülükleri
Bunlar TBB tarafından belirlenen meslek kuralları yükümlülükleri, vergi ödeme, primlerini yatırma, binanın ortak giderlerini ödeme gibi serbest meslek sahiplerine mevzuatla getirilen birtakım hukuki ve mali sorumluluklardır.
II-Avukatın Kaçınması Gereken Yükümlülükler
A.Avukatın Vekâletten Çekilmesi ve Bu Sürede Bir Avukatın Geçiçi Olarak Görevlendirilmesi
B.İşin Reddi Zorunluluğu
C.Avukata Çıkar Karşılığında İş Getirme Yasağı
D.Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı
E-Avukatların Reklam Yasağı
F-Avukatların Sır Saklama Yükümlülüğü
Avukatın Sorumlulukları
I-Avukatın Hukuki Sorumluluğu
Sorumluluk, sözleşmeden doğan borca aykırılıktan ya da haksız fiilden kaynaklanabilir. Sözleşmeden doğan sorumluluğa akdi sorumluluk, haksız fiilden doğan sorumluluğa akit-dışı sorumluluk denir.
A.Avukatın Sözleşmesel(Akdi) Sorumluluğu
Avukatın sözleşme gereği sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde doğan sorumluluğudur. Şartları:
a.Sözleşme avukat tarafından ihlal edilmiş olmalıdır.
b. Avukat kusurlu olmalıdır.
c.Müvekkilin bir zararı söz konusu olmalıdır. Ancak her zarar vekilin sorumlu olmasını gerektirmez.
d.Avukatın davranışı ve zarar arasında illiyet bağı olmalıdır.
Zamanaşımı: Fiilin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve her halde 5 yıllık süreye tabidir.
II-Avukatın Disiplin Sorumluluğu
Avukatlık kanununa ve meslek kurallarına aykırılık halinde, şikâyet üzerine veya re’sen tespite dayalı olarak avukat hakkında kovuşturma yapılır. Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında Avukatlık Kanununda yazılı disiplin cezaları uygulanır.
Disiplin cezaları şunlardır:
1.Uyarma; avukatın mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir.
2.Kınama; meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesidir.
3.Onbin liradan yüzellibin liraya kadar para cezası.
4.İşten çıkarma, avukatın veya avukatlık ortaklığının üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetlerinin yasaklanmasıdır.
5.Meslekten çıkarma; avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın adının baro levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılmasıdır. Avukatlık ortaklığı için de baro avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesidir.
III-Avukatın Cezai Sorumluluğu (s.4)
A.Avukatların avukatlık sıfatını taşıması nedeniyle ilgili suç kovuşturması altında olması
Avukatlık Kanunu ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Birliğinin yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Avukatların görevleri nedeniyle de olsa işledikleri diğer suçlarda, memurluk sıfatına ilişkin cezayı artırıcı hükümler uygulanmayacaktır. Kişisel suçlarından dolayı ise genel hükümlere göre davranılır.
B.Avukatlar Aleyhinde Başlatılan Takipte İzlenecek Usul
Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz. Haklarında soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde soruşturma, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır.

C.Avukatların İşleyebilecekleri Başlıca Suçlar
1.Meslek Sırrını Açıklama(İfşa) Suçu(TCK m.201)
Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyle öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.
2.Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Avukatlık Kanunu ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Birliğinin yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.
3.Dava Sonucunu Yasadışı Yollarla Etkilemek Bahanesiyle Vekil Edenden Yararlanma Suçu
4.Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu
5.Çıkar Karşılığı İş Getirme ve Aracı Kullanma Suçu
6.Aslı Olmayan veya Aslına Aykırı Belge Verme(Sahtecilik) Suçu
7.Avukatlık Unvan ve Yetkilerini Kullanma Suçu
8.Avukatların Kamulaştırma Yasası Hükümlerine Aykırılık Suçları(Kamulaştırma Kanunu m.31)
9.Avukatların Meslekleri Gereği İşleyebilecekleri Diğer Suçlar
Avukatların Kamu Niteliğindeki Meslek Örgütleri
I-Barolar
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olup kamu tüzel kişilikleri vardır. Özellikleri;
a.Kanunilik: Kanundan ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulurlar.
b.Zorunlu Üyelik: Meslek mensupları mesleklerini serbest olarak icra etmek istiyorlarsa bu kuruluşlara üye olmak zorundadır.
c.Devlet yetkisini kullanırlar.
d.Özerk kuruluşlardır.
e.Kendi bütçelerine sahiptirler.
II-Türkiye Barolar Birliği
Bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe haiz bir üst meslek kuruluşudur.
III-TBB’nin Üyesi Olduğu Uluslar arası Kuruluşlar
A.AB Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi(CCBE):Merkezi Brüksel’de olup Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki hukuk kuruluşları ile baroların üye olduğu bir birliktir. TBB, gözlemci üye statüsüne sahiptir.
B.Uluslararası Barolar Birliği(IBA):Merkezi Londra’da olup 178 baro ve hukuk kuruluşunun kurumsal üyesi olduğu bir birliktir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Avukatlık Hukuku" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.Bkacar'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
17-10-2011 - 16:41
(2716 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 1 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 1 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
16058
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 8 saat 28 dakika 27 saniye önce.
* Ortalama Günde 5,91 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 23179, Kelime Sayısı : 2738, Boyut : 22,64 Kb.
* 5 kez yazdırıldı.
* 4 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1397
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02810907 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.