PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu


 1. Cep Telefonu Hırsızlığı,Savcılık Takipsizlik Kararı, IMEI numarası ile Kuruma başvuru
 2. Başlarken
 3. 5237 Sayılı TCK ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararları
 4. Yargısal Denetim
 5. başkanlık sistemi
 6. Kabahatler ve Anayasa
 7. TBMM'nin Kanun Çıkarma Yetkisinin Devri
 8. yargı bağımsızlığı
 9. Milletlerarası Antlaşmaların İç Hukuktaki Yeri
 10. AYM Yanlış mı Hareket Ediyor.
 11. Parlamenter Rejım Mi? Yarıbaşkanlık Sistemi Mi?
 12. Bir Anayasa Mahkemesi Kararı ve Meslektaşlarımızın(!) Mesleğimize Bakışı
 13. Üyelik İptalleri
 14. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) ve yargı bağımsızlığının sağlanması
 15. 1982 Anayasasının Değişmesinin Zamanı Gelmedi mi?
 16. cumhurbaşkanının sorumsuzluğu
 17. Anayasa 4. maddesi değiştirilebilir mi?
 18. Anayasanın Cumhurbaşkanının Seçilmesini Düzenleyen Maddeleri
 19. İstanbul Valisinden İlginç Açıklama
 20. Cumhurbaşkanı Seçiminde Konsensusun önemi Nedir?
 21. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
 22. Anayasamızdaki gereksiz hükümler.
 23. Anayasanın Geçerlilik Ölçütü ve Anayasa Yapımına İlişkin Görüşler
 24. 5510 Sayılı SSGSS Kanunu'nun Bazı Maddelerinin İptali
 25. Seçim Sistemleri Üzerine
 26. Sendikal Örgütlenme Zorunluluğu ve Türkiye
 27. Anayasa Mahkemesİ'nde Dava AÇabİlme Hakki Sadece Cumhurİyet BaŞsavcisi'nda Mi Olmali
 28. Avrupa Birliğinin Federal Yapısı ve TC Anayasasının 3. Maddesi
 29. İddiamı Değerlendirir Misiniz?
 30. düzenleme ortaklık payı anayasaya aykırılık
 31. Yeni tartışma konusu '106. madde'
 32. Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yolu-AY'daki Durum ve AİHM Kararı
 33. İdare HÇG Hakkında...
 34. Erken SeÇİm Mİ Yoksa SeÇİmlerİn Yenİlenmesİ Mİ??
 35. Disiplin hukukunda yasallık ilkesi
 36. Görevi kötüye kullanmada görevli mahkeme neresidir.
 37. Toplanti Ve Karar Yeter Sayisi
 38. Hayırlı Olsun
 39. Sezer'den Anayasa Değişiklik Paketine Veto
 40. İdare Hukukuna Giriş
 41. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 2. TURDA 330 OY YETERLİ mi?
 42. Anayasa Değişiklikleri Üzerine
 43. idare hukuku kamu hizmeti, kolluk, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi,idari işlem
 44. İdari Yargıda İslah
 45. Malİ Tatİlle Temyİz SÜresİ Etkİlenİr Mİ?
 46. Bağımsız Milletvekili Adaylığı
 47. İdari Yargıda Dava ve Savunmanın Genişletilmesi
 48. Yeni Anayasa
 49. 5660 Sayılı Anayasa Değişikliği
 50. 4483 Memur Soruşturması
 51. Dolu Kadroya Vekalet Eden MÜdÜr Yardimcisi MÜdÜr Ek Dersİ Alabİlİr Mİ?
 52. İhalenİn İptalİ İstemİyle AÇilan Dava
 53. Turİzmİ TeŞvİk Kanunu Uygulamalari
 54. Disiplin Kurulu Kararlarının gerekçeli olması ve itiraz merçcinin bildiri
 55. Telefon dinlenilmesi yolu ile elde edilen delil-suçun nitelik değiştirmesi-Disiplin s
 56. Yabancıların köylerde kalması İçişleri Bakının iznine tabi-Sınırdışı
 57. Türk Kara Hudut Kapılarından yaya geçişin yasak olduğunu biliyor muyuz?
 58. Şüpheden sanık faydalanır ilkesi Disiplin Hukukunda da geçerlidir.
 59. Sınırdışı İşlemi İle İlgılı Herşey - örnek
 60. Haksız tahrik Disiplin Hukukunda içtihat yolu ile girmiş bir hafifletici sebebidir
 61. İhalede Taraf Olup Olmamanın Ehliyete Etkisi
 62. Haksiz İhbar Ve Şİkayet İle Manevİ Tazmİnat
 63. parlamenter sistemde cumhurbaşkanını halkın seçmesi
 64. yükseköğretim kanunu hakkında
 65. TBB'den Anayasa önerisi
 66. Anayasa Hukuku Alanında Makaleler
 67. imar uygulaması tescil ve iptal arasında geçen süre
 68. Meclis anayasayı tümüyle değiştirebilir mi?
 69. karayolları trafik kanunun ile ilgili sorunlar,trafik cezaları ve iptali
 70. şleme konulmayacak dilekçe, ihbar ve şikayetler
 71. Memurunu Korumayan İdareye Ceza
 72. makable şamil ilkesinin ihlali
 73. Devlet-bİrey-Özel MÜlkİyet
 74. 5728 Sayili Yasa İle Memurlara Af Mi Geldİ?
 75. Anayasanın doğrudan uygulanabilirliği ve bağlayıcılığı
 76. 3914s kanun 18. madde uygulaması
 77. Takipsizlik Kararları ve liyakat
 78. Mobbİng Ve Manevİ İŞkence SuÇu
 79. Polisin Terfiinde Anayasa Mahkemesinin son kararı ve etkileri
 80. Beklenen Haklar Ve KazinilmiŞ Haklar İle Anayasa Mahkemesİnİn Karari
 81. Memur Dİsİplİn Affi Kanunlarinin Uygulama Şekİl Ve SonuÇlari
 82. Affa UĞrayan Dİsİplİn Cezalarinin RÜtbe Terfİİnde DeĞerlendİrİlmesİ-i
 83. Yillik İznİn Kullanim Şeklİ Ve İdarenİn Yetkİsİ
 84. İptal Edİlen İŞlem Sonrasi Yapilacak İŞlem
 85. Psİkİyatrİk Rahatsizlik Ve Polİslİk-(araŞtirma Yazisi)
 86. Memurlar-1- Yer değiştirme suretiyle atanma
 87. 301'in yeni halinin anayasal problemi ?
 88. İdari Kanun İdareyi Baglamıyor
 89. Sabika Kaydi Ve Memur Olmabİlme Şansi
 90. TÜrkİyede Özel Dedektİflİk
 91. Uzun SÜrelİ Hastalik İznİ Ve Lojmanda Oturma Hakki
 92. İdarİ Ceza Hukukunun Uluslararasi İlkelerİ ?
 93. Devlet Memuru Vakarına Yakışmayan Tutum ve Davranışlar
 94. Telefon Dİnlemesİ İle Elde Edİlen Delİllerİn, Dİsİplİn SoruŞturmasinda Kullanilmasi
 95. resmi bilirkişilik tanımı - adli tıp kurumu kanunu ve 2547/38
 96. Genel İdarÎ Usul Kanun Tasarisinin Tanitimi Ve AÇilimi-1
 97. Genel İdarÎ Usul Kanun Tasarisinin Tanitimi Ve AÇilimi-2
 98. Genel İdarÎ Usul Kanun Tasarisinin Tanitimi Ve AÇilimi-3
 99. Genel İdarÎ Usul Kanun Tasarisinin Tanitimi Ve AÇilimi-4
 100. Memurlukta iştirakçilik?
 101. Polİslerde, ÖĞrenİm Durumu Ve Tayİn
 102. Oto Harici Satışında Vergi Borcu
 103. Cevaba Cevap Süresi
 104. Maden Kanununda İntifa Hakkı Tesisi Hk.da
 105. GÖrevden UzaklaŞtirma Yetkİsİ Ve Hak Arama Yollari
 106. 0.50 Promİl Alkol Mİktarinin Hukukİ GeÇerlİlİĞİ
 107. Son danıştay kararları
 108. 4483 :Görev Sebebiyle İşlenen Suç Kavramına İlişkin Karar
 109. Memurlara Getİrİlecek Yenİ Haklar
 110. nispi temsil-çoğunluk sistemi tartışmaları üzerine bir görüş
 111. Cİnsel İlİŞkİ Ve Dİsİplİn Hukuku İlİŞkİsİ
 112. Nasıl bir sivil anayasa?
 113. idari yargıda hukuka aykırı delillerin kullanımı
 114. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı İstifası ile ilgili 2 soru
 115. İdarİ Yargida Manevİ Tazmİnat
 116. Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Hak Arama Yolları
 117. İdarİ Yargi Kararlarinin Şeklen Uyguyanmasinin DoĞurduĞu Cezaİ Sorumluluk
 118. alkollü araç kullanmaktan ehliyetin alınması
 119. Büyükşehirle kira sözleşmesi ve encümen kararı
 120. Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı var mı?
 121. Yemek Yardimi YÖnetmelİĞİ
 122. iptal edilen idari işlemin aynı hatayı içerir şekilde yeniden yapılması
 123. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir parlamento kararı
 124. Israr kararının idari dava daireleri kurulu tarafından bozulması üzerine yapılacak iş
 125. kamulaştırmanın bedeli ödenmeden tapuda idare üzerine geçirirse....
 126. 4/a (Devlet Memuru) ile 4/b li (Sözleşmeli personel) çalışanların farkları
 127. Nüfus kanunu anayasaya aykırı mı ?
 128. Yap-İşlet-Devret Modeli ve Kantin İşletmesi
 129. ücret karşılığı ders veren usta öğreticiye eksik maaş ödemesi
 130. Cumhurbaşkanının Dokunulmazlığı
 131. Cumhurbaşkanı'nın işlemlerine karşı yargı yolu?
 132. Anayasa hukuku ile ilgili yararlı bir site
 133. 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunun 2.Maddesi İle Değişik 42.M. Uygulaması
 134. Anayasa Değişikliği Paketi -Tam Metin-
 135. Kuvvetler Ayrılığını İnkıtaya Uğratmak
 136. Anayasa 38. md ve idarenin kanıt gösterme zorunluluğu var mıdır?
 137. Sosyal Denge Sözleşmesi'nin hukuki niteliği nedir?
 138. 1980-1983 DÖnemİ Ve 1982 Anayasasi
 139. Anayasa Final Soruları
 140. İdare Aleyhİne Olacak Şekİlde HakdÜŞÜmÜ SÜresİ Sorununu AŞabİlmek
 141. Partisi Kapatılan Milletvekilinin Milletvekilliğinin Düşmesi
 142. İdari Yargı kararlarının uygulanmaması hk.
 143. Anayasa Mahkemesine Bİreysel başvuru kriterleri
 144. Jandarmanin EĞİtİm Faalİyetİ Ve Davali Sorunu
 145. Hukukun Üvey Oğlu; İdare Hukuku
 146. Anayasa Geçici 16. Madde: Halkoylamasına katılmayanlar 5 yıl seçimlere de katılamaz ve aday olamaz
 147. Yurtdışına Silahlı Kuvvet Gönderilmesi - Meclisin Yetki Devrine ilişkin Tezkeresi - Yargı Yolu
 148. güncel anayasa maddesi
 149. Bireysel Emeklilikten Ayrılma ve Vergi Mahkemesine Dava
 150. 2577 sayılı Yasada Hangi maddelerde değişiklik yapılmasını istersiniz
 151. Dava dilekçesinin reddi üzerine yapılacaklar
 152. Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı Kanunun AYMK Onaylanması
 153. İYUK’nun 11/1 “Üst makamlara başvurma"
 154. 657 SK 4-C maddesi kapsamında yapılan öğretmenliğin, öğretmenliğe ilk defa atanacaklar için aranan 40 yaş koşulunu sağladığına dair yargı kararı
 155. Yeni Anayasa(Sivil) Yazılmaya Başlanıyor!
 156. Üyelik Koşulları
 157. Bakanlar Kurulu Yargı organının verdiği kararın Uygulanmamasına karar verebilir mi? Anayasa 138/ son
 158. İdare Hukuku | Sözlü beyanın yeterli olmaması, yazılı beyan zorunluluğu
 159. İdare Mahkemesi kararının uygulanması hakkında
 160. Danıştay 8. Dairesinin E:2011/8988 kararı ?
 161. İdarî Yargı ve İvedi Yargılama Usulü
 162. Üniversitelerin Tercih Aşamasinda Okul Müdürünün Okul Kodunu Yanliş Girmesi
 163. İdari Yargıda Yetki
 164. anayasa mahkemesinin karar süresi ?
 165. Türk Vatandaşlığın Evlenme Yoluyla Kazanılması.
 166. Yeni Anayasa hakkında
 167. İptal edilen idari işlem aynen tekrarlanırsa
 168. Yıkımdan Doğan Tazminat Talepli Tam Yargı Davalarında Süreaşımı
 169. 2577 Sayılı İYUK 28/2 şekil şartı
 170. Zamanaşımı Süresinin Katı Yorumlanması Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu
 171. İmar Kanunu 18. madde Uygulamasının İptali Davası
 172. Sayıştay Yargısında Kamuya Verilen Zarar - Kamu Zararı Ayrımının Önemi
 173. Sayıştay'ın Anayasal Görevi
 174. Yanliş Atk Raporuna Karşi Dava
 175. İdarenin kesin olmayan cevabı tam olarak nedir ?