PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Miras Hukuku Çalışma Grubu


 1. Miras Tapu Sorusu
 2. Miras..
 3. Tenkis Ve Tapusuz Taşınmaz
 4. Mirasın İntikali
 5. Elbirliği/paylı Mülkiyet-ortaklığın Giderilmesi-men'i Müdahale-muris Muvazaası
 6. muvaza mı? ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali mi?
 7. muris muvazaası
 8. vasiyetname açılması ve tedbir
 9. miras payının haczi
 10. Mirasta Tenkis Davası Koşulları Ve Zamanaşımı
 11. Başlarken...
 12. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali
 13. Sağ kalan eş, miras payı haricinde, muris kocanın mirasından KATKI PAYI ALIR MI
 14. Ölünceye kadar bakma akdinin iptali-Tescil-Tenkis def'i
 15. Miras sorunu(ACİL)
 16. Miras Sorunu...
 17. Kanuna KarŞi Hİle Muvazaa
 18. gazi maaşı
 19. Veraset
 20. miras payının haczi
 21. miras payı taksimi
 22. mirasın reddi
 23. mirasçının miras bırakan hayatta iken kendi miras payına düşecek miras payını satması
 24. Dul Ve Yetim Maaşı Almak Mirasın Reddine Engel Midir?
 25. Muris Ölmeden Önce Mirasın Paylaşılması
 26. mirastan ıskat
 27. Kayıtsız Şartsız Ve Bedelsiz Hibe
 28. Tenkis davalarında zamanaşımı süresi ne kadardır?
 29. Ölüme Bağlı Tasarruf ve Temliklerde Tenkis Def'i
 30. mirasta hisse satışı
 31. Miras Ve Eşya
 32. hataen verasette adı geçmeyen mirasçı ,miras hakkını diğer mirasçıya devredecek
 33. MK miras hukuku değişikliği
 34. mirasın (terekenin) hükmen reddi
 35. terekenin tespiti ve mirasın taksimi
 36. Terekenin Resmi Defterinin Tutulması
 37. mirastan feragat sözlemesi
 38. İntikal işlemi yapılmayan miras hakkı
 39. Yayınlanmış en son yargıtay kararları
 40. miras yolu ile kalan gayrimenkul
 41. Üçüncü Zümre Mirasçılığında Altsoy Yerine Çocukları İfadesine İtiraz Reddedildi
 42. Resmi vasiyetnamenin noter imzasındaki çelişki nedeniyle iptali
 43. miras paylaşımı.
 44. mirasın reddi,ölen kişi adına kayıtlı aracın durumu
 45. Yabancı Uyruklu Mirascı
 46. Mirasçılıktan çıkarma
 47. Vasİyetname Mİ ÖlÜnceye Kadar Bakma Akdİ Mİ?
 48. Muvazaa Nedenİyle Tapu İptalİ Ve Tenkİsİ Dava AÇma Hakki Kİme Aİttİr.
 49. Vekalet yetkisini kötüye kullanma, satış iptali.
 50. Murislerin sağlığında mal paylaştırması:Geçerlilik, şekil vb?
 51. Miras Bırakanın Borçları
 52. Tenkis Davasında Zamanaşımı Başlangıcı
 53. Mirasın Hükmen Reddi- Yetki
 54. Ölünceye kadar bakma akdinde muvazaanın değerlendirilmesine dair bir Yargıtay HGK kararı
 55. Kardeşlerin Saklı Pay Hakkı
 56. Bir mirasçının diğer mirasçılar lehine terekeden ivazlı olarak vazgeçmesi
 57. vasiyetname- vasiyet edilenlerin ölmesi
 58. Terekenin tespiti
 59. İştirak halinde mülkiyet-Müşterek mülkiyet-İcrai Satış-İİK 121
 60. Üyelik Koşulları
 61. mirasın reddeden altsoyun, murisin üstsoyuna olan mirasçılığı
 62. Bruce Willis’in Apple karşı miras davası ve Tüketici hakkı ile Telif hakkının çatışması
 63. Muhdesatın aidiyeti davasında tereke temsilcisi
 64. Mahkemeden alınan verset ilamı ile noterden alınan mirasçılık belgesinin iptali
 65. Mirasın Gerçek Reddi/Ölümden haberdar olmama
 66. Mirasbirakan Sağken Iskata Karşi Ne Yapilabilir?
 67. Murisin evi - aile konutu
 68. Murisin Ölümünden Sonra Murise Ait Aylığın Banka Kartıyla ATM’den Çekilmesi
 69. Tereke temsilcisinin reddi
 70. Köy Senedi
 71. Rızai Taksim Sözleşmesi